Stichting Bildts Aigene

Stichting BIldts Aigene
Beuckelaarstraat 2,
9076 DA St.-Anne (bibletheek)

E: info@bildtsaigene.nl

W: www.bildtsaigene.nl


Op 3 juny 2015 is Stichting Bildts Aigene opricht. In deuze Stichting werkten in eerste instânsy fier organisasys op ’t gebied fan de Bildtse taal en kultuur metnander: Stichting Ons Bildt, ’t Bildts Dokumintasysintrum, Aerden Plaats en komissy Meertalighyd. De lêste twee binne d’r de ôflopen jaren útstapt, soadat d’r nou twee overbleven binne.

Wat is ‘t Bildts Aigene aigenlik?
Op ’t Bildt wort deur ’n prot mînsen Bildts praten. Dat is och soa belangryk en dat mot fansels ok soa blive. In feul ferenings en Stichtings wort ’t Bildts brúkt. Ok binne d’r Bildtstalige mezykgroepen en worre de meeste teneelstikken in ’t Bildts opfoerd. Dat geldt ok foor lezings die’t foor ’t groatste part in ’t Bildts binne. Stichting Bildts Aigene (BA) beskermt en werkt an de kultuurwaardes op ’t Bildt. Deuze kultuurwaardes binne ônder ândere:

  • de aigenhyd fan ’t Bildt
  • de kultuurdragers op ’t Bildt
  • de toeristise antrekkingskracht fan ’t Bildt

Wat is de ambisy fan de Stichting Bildts Aigene?
’t Hoeden en noeden fan de Bildtse taal, Kultuur en History en dut aktyf sichtber make. En BA wil Bilkerts en niet-Bilkerts, jong en oud, wer’t se ook weune, ferbine late met ’t BA om op deuze menier ’n bijdrage te leveren an de kulturele ferskaidenhyd in Europa.