Nije kânsen foar de Fryslannen

It 25ste Grutfrysk KongresFryske Rie

Dizze kongressen binne der sûnt 1925, yn of by ien fan de Fryslannen yn Nederlân en Dútslân. No dus it 25ste, en diz’ kear yn Harns.

De Fryslannen lizze op it fuottenein fan de ekonomyske en politike sintra. Ekonomyske ûntjouwings geane by ús stadiger en wy bliuwe wat ynkommen oanbelanget efteroan. It giet op dit stuit yn Dútslân en Nederlân wol of net goed mei de ekonomy. Mar ek al giet it goed, wy bliuwe emigraasjelannen. By ús ûntsteane krimpregio’s. Is dat echt in bedriging, sa as ús oanpraat wurdt? It biedt ek kânsen! Net yn de nederklits sitte, mar oanpakke! Wy moatte ússels rêde.

Nije kânsen foar de Fryslannen! Dêr giet dit kongres oer. Kom ek en praat mei! En genietsje fan it noflike treffen mei oare Friezen, ek op de waadseetocht. Skriuw daliks yn!

Mear ynformaasje en antwurdkaart fine jo hjir.

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *