Henk Bloemhoff geridderd op jubileum Schrieversronte

De Stellingwerver taalkundige Henk Bloemhoff is donderdag bij het 40-jarig jubileum van de Stellingwerver Schrieversronte in Noordwolde benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Bloemhoff kreeg de ridderorde opgespeld door burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf. Bloemhoff heeft bijzonder veel voor het Stellingwerfs betekend als taalkundige en woordenboekmaker. Ook was hij voorzitter van de Stellingwarver Schrieversronte. Volgens burgemeester Oosterman is het Bloemhoff door zijn ijver en publicaties gelukt om het Stellingwerfs te professionaliseren en op een hoger plan te brengen. Op de jubileumviering werd verder ook stilgestaan bij het besluit van minister Spies van Binnenlandse Zaken om het Nedersaksisch geen hogere bescherming te geven. Voorzitter Ype Dykstra van de Schrieversronte noemde dat besluit ‘bijzonder onverstandig’. De minister is nog niet van de Stellingwervers en de andere Nedersaksen af, zo zei hij.

Henk Bloemhoff was niet de enige Stellingwerver die in het zonnetje werd gezet. Redacteur Jannes Westerhof van tijdschrift De Ovend ontving de Stellingwarfpries uit handen van Ype Dykstra. Met de officiële jubileumviering is het jubileum van de Schrieversronte allesbehalve afgesloten. Het jubileumprogramma gaat nog maandenlang door. Op het programma staan onder meer nog een Stellingwerver reünie en een brunch in de natuur. Kijk voor het volledige programma op de themasite Stellingplus.

Luister naar ridder Henk Bloemhoff

De taal van Overijssel

De taal van Overijssel on-line

Hier komt ‘De taal van Overijssel’.

Een site met alle informatie over streektalen binnen Overijssel. Deze site wordt ontwikkeld door de IJsselacademie en TwentseWelle, ondersteund door de provincie Overijssel.

Vooralsnog wordt er nog hard gewerkt aan de website, maar bezoekers kunnen al wel een zelf opgenomen fragment in hun streektaal insturen.

Grut Frysk Diktee 2012!

 

Rients Gratama skriuwt it diktee fan 2012

Dochst mei?

Op woansdei 9 maaie wurdt wer it Grut Frysk Diktee holden. Doarsto de útdaging oan om sjen te litten hoe’tsto it Frysk yn ‘e macht hast? Doch dan mei oan de kwalifikaasje om dy te pleatsen foar de finale!

Meidwaan? Streekje de flaters oan yn dit kwalifikaasjediktee en set achter elke sin hoefolle flaters asto yn dy sin fûn hast. Komma’s telle net mei. Tel de flaters op en skriuw ek it totaal op. Dêrnei even dyn namme, adres, tillefoannûmer en e-mailadres maile nei: fryskdiktee @ fryske-akademy.nl en klear!

De bêste ynstjoerings wurde útnoege om mei te dwaan oan de grutte finale op 9 maaie. Dyn ynstjoering moat foar 22 april binnen wêze.

Pjutteboartersplak It Krobbenêst yn Drachtster Kompenije meartalich


Op tiisdei 3 april kriget pjutteboartersplak It Krobbenêst yn Drachtster Kompenije it sertifikaat “Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling”. It Krobbenêst makket ûnderdiel út fan St. M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland)  en is it earste plak fan dy organisaasje dat sertifisearre wurdt. M.O.S. wol de kommende tiid mear omtinken jaan oan meartalichheid.

It sertifikaat wurdt oerlange troch Riemkje Pitstra, skriuwster fan de populêre Tomke ferhaaltsjes. Dêrneist sil frou Pitstra foarlêze yn har ferteljas.

Continue reading “Pjutteboartersplak It Krobbenêst yn Drachtster Kompenije meartalich”

Boargerinisjatyf foar ko-offisjele status Frysk yn Europa

Der komt in boargerinisjatyf om 9 lytsere talen yn de EU in ko-offisjele status te jaan. Foar it inisjatyf moatte yn 10 lidsteaten mei-inoar 233.000 hantekenings ophelle wurde, yn Nederlân sa’n 18.750.

It inisjatyf waard dit wykein op de EFA-konferinsje yn Ljouwert presintearre troch de Letske Europarlemintariër Tatjana Zdanoka. Sy komt op foar de Russyske minderheid yn Letlân. As it Frysk in ko-offisjele status krijt meie je yn it Frysk in brief nei de Europeeske ynstellings yn Brussel stjoere.

Publyksdokuminten fan de Europeeske Uny komme dan ek beskikber yn it Frysk. Neffens de FNP kin it boargerinisjatyf om ek it Frysk in ko-offisjele status te jaan yn de Europeeske Uny in trochbraak neamd wurde.

Mear hjiroer by FNP en Omrop Fryslân.

FNP hjit 155 Europeeske politisy wolkom yn Ljouwert

De FNP is tusken 22 en 25 maart gasthear fan politisy dy’t út hiel Europa nei Fryslân ta komme foar it EFA-kongres. It kongres sil hâlden wurde yn it WTC te Ljouwert. De 155 dielnimmers fan de 36 lidorganisaasjes fan de EFA fertsjintwurdigje kultueren en regio’s út 18 EU-lidsteaten. Under de bywêzigen binne seis Europarlemintariërs út Skotlân, Flaanderen, Galisië, Korsica en Letlân. It EFA kongres set útein mei de Algemiene Ledegearkomste dy’t mei iepene wurde sil troch Kommissaris John Jorritsma.

Op it EFA-kongres sille de dielnimmers prate oer de politike ûntwikkelings yn Europa. It giet dêrby sawol om ynhâldlike ûnderwerpen dy’t behannele wurde yn it Europeesk Parlemint as yn de EU-lidsteaten en regio’s sels. De EFA sit mei 7 minsken yn it Europeesk Parlemint en  fertsjintwurdiget dêr mei de Greens de fjirde fraksje yn grutte. De FNP is lidorganisaasje fan de EFA en hat sa streekrjocht yngong en kontakt mei de minsken yn it Europeesk Parlemint.

Continue reading “FNP hjit 155 Europeeske politisy wolkom yn Ljouwert”

Gien erkenning Nedersaksisch onder deel III Europees Handvest

Het Nedersaksisch taalgebied loopt tot Denemarken en Polen

Minister Spies van Binnenlandse Zaken hef besleuten dat Nederland niet kenbaar giet maken an de Raod van Europa dat de bescherming van het Nedersaksisch veurtaon valt onder deel III van het Europees Handvest.

Brief Minister Spies aan 4 provinciale overheden over erkenning van het Nedersaksisch onder deel III
Bijlage 1 – inventarisatie erkenning Europees Handvest

Antwoorden Minister Spies op Kamervragen over de wens van gemeenten om het Nedersaksisch als streektaal te erkennen

André Hottenhuislezing geet oawer de Heliand

In TwentseWelle gef 28 meert de derde André Hottenhuisleazing. Dan gef ’t altied ne wettenschappelijke kiek op de streektaal.

Dit joar sprek prof. Anne van der Meiden en drs. Harry Morshuis. Bear hebt de Heliand, ’n book met de evangeliën in ’t oald-Saksisch oet 830, vertaald noar ’t Twents. De Heliand is kottens vertaald in vief Nedersaksische streektalen. Dee vertalingen wordt op 25 mei officieel presenteerd. Van der Meiden geet in op de inculturatie,-het anpassen an ne vrömde cultuur- dee in de Heliand zit. Morshuis hef ’t met de Hottenhuisleazing oawer de verschillen en oawereenkomsten tuske ’t Oaldsaksisch en ’t Twents van dizze tied.

De Hottenhuisleazing op 28 meert is in TwentseWelle, het Rozendaal 11 in Eanske en begeent um 20.00 uur. Um der in te kommen kost € 5,-. Loat ’t veurof efkes wetten met mail: info @ twentsewelle.nl of (053) 4807680 a’j komt.

Meer informatie over deze lezing, ook in het Nederlands, is hier te vinden.

Drèents Liedtiesfestival

Drèents LiedtiesfestivalDe inzendtermien van neie Drèentse liedties veur het Drèents Liedtiesfestival is verstreken.Totan de eersten meert kunden schrievers, componisten, zangers en zangeressen heur neischreven liedties insturen. An die oproep is flink geheur geven, want der bint umdebij de veertig liedties binnenkommen bij het Huus van de Taol.

De beoordielingskemmissie, bestaond oet de leden van de meziekwarkgroep van het Huus van de Taol, zal zuch der de ankommen tied over boegen en oet alle inzendings de beste tien kiezen die deurgaot hen de finale. De verwachting is dat de tien finalisten begun april bekend bint.

De finale is op zaoterdag 26 mei en zal op RTV Drenthe te zien weden. Deur te stemmen via het internet kan het pebliek metbeslissen wel of de winnaar van de eerste editie wordt van het Drèents Liedtiesfestival.