Presintasy Mercator-rapport over de Bildtse taal

Op donderdeg 2 july wort op ’t Bildts gemeentehuus ’t rapport ‘Seven perspectives on Bildts’ presinteerd. ’t Ondersoeksrapport, dat in opdracht fan gemeente ’t Bildt útbrocht is deur kinnissintrum Mercator Research Centre on Multilingualism and Language Learning fan de Fryske Akademy, sketst ’n fizy op ’n Bildts taalbelaid in de anloop na 2018, wanneer’t de gemeente opgaan sil in de nije gemeente Westergo.

’t Mercator-rapport plaatst de Bildtse taalstatus in Europees perspektyf en ferkint de kânsen foor en de ferwachte útkomsten fan erkinning fan de Bildtse streektaal binnen ’t Europees Hândfest foor Regionale en Minderhydstalen. De taalstatus wort fergeleken met seuven ândere Europese minderhydstalen, der goenent fan deur ’t Hândfest beskermd worre en ândere niet. Hiermet biedt ’t rapport handfatten om ’t effekt fan erkinning binnen ’t Hândfest ôf te wegen teugen de alternativen. Taalondersoeker Paulus van Sluis skreef ’t rapport. ’t Rapport wort donderdeg 2 juli op ’t gemeentehuus presinteerd en anboaden an de gemeente ’t Bildt, deputeerde Sietske Poepjes en ferteugenwoordigers fan ferskillende taalorganisasys
Datum en tiid:                  donderdeg 2 july 2015 om 19.00 uur
Lekasy:                                Gemeentehuus, Van Harenstraat 47, St.-Anne

Over de Fryske Akademy en Mercator Research Centre: De Fryske Akademy doet wetenskaplik ondersoek op ’t terrain fan de Frise taal en maatskappij, meertalighyd en regionale geskidenis. Mercator Research Centre is ’t kinnissintrum fan de Fryske Akademy dat ondersoek doet na de sitewasy fan Europese minderhydstalen in overhydsbelaid en onderwiis. Meer infermasy is te finen op de website www.fryske-akademy.nl en www.mercator-research.eu.

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *