Ynterfryske frouljusmoeting yn Eastermar

Fan 13 oant 16 septimber 2022 organisearret de Fryske Rie wer in ynterfryske frouljusmoeting. Dat twajierlikse barren is diz’ kear yn in groepsakkommodaasje yn Eastermar, yn ús, Westerlauwersk, Fryslân. Dielname stiet iepen foar froulju út Noard-, East- en Westerlauwersk Fryslân.

Programma

In nijsgjirrich programma is gearstald troch in wurkgroep út de Fryske Rie, oanfold mei 2 froulju út de Vrouwen van Nu Friesland. Sa stiet der in besite oan de Sweach op it programma, û.o. nei de Tropyske Kas, in bisite oan it Skútsjemuseum yn Earnewâld en in fartocht troch de Alde Feanen. Jûns wurdt der soarge foar ferdivedaasje mei sjongen en it fertellen fan ferhalen. Meiïnoar yn ‘e kunde komme en útwikseling fan ûnderfinings én geselligens stiet dizzer dagen foarop.

Sjoch foar it folsleine útwikselprogramma, en www.fryskerie.frl en op Facebook

Ynterfryske Rie

De frouljusmoeting is in aktiviteit fan de Ynterfryske Rie, in gearwurkingsferbân fan trije Fryslannen, resp. fan de trije seksjes dêrfan yn West, East en Noard. Fan West binne diz’ kear ek de froulju fan it Westfries Genootschap yn Westfriesland (Noard-Hollân, Ned.) útnûge.

De leden fan de Ynterfryske Rie binne de trije Fryske Rieden en it foarsitterskip dêrfan wikselet om de trije jier. De Seksje Noard hat op it stuit it foarsitterskip oant healwei 2024. Dêrnei nimt de Seksje East dat wer foar trije jier oer. Neffens in fêst skema wurdt der om de trije jier ek in Friezemoeting op Hilgelân (Helgoland) organisearre. Dat is dit jier fan 20 oant en mei 22 maaie. Yn 2021 koe it trijejierliks Ynterfrysk Kongres fanwege koroana net trochgean, no wurdt dat trijejierliks kongres oanslutend oan de frouljusmoeting yn septimber 2022 yn Fryslân hâlden.

Fryske Rie

opjefte

Opjefte foar froulju dy’t belangstelling hawwe om diel te nimmen, stiet no iepen. Opjaan kin oant 1 juny 2022 by de Fryske Rie, fia dit e-mailadres

Mear ynformaasje kin ek fia dat e-mailadres opfrege wurde.

Traditionelles Friesentreffen am Upstalsboom am Dienstag nach Pfingsten

Alle besikers oan it Friesentreffen krije trije lytse ikebeamkes
Alle besikers oan it Friesentreffen krije trije lytse ikebeamkes

Zum „höchsten gesamtfriesischen Feiertag“ lädt das Friesische Forum auch in diesem Jahr wieder zum Upstalsboom in Aurich-Rahe ein. Mit dem traditionellen Friesentreffen wird daran erinnert, dass sich im Mittelalter die Vertreter der freien friesischen Landgemeinden („sieben Seelande“) einmal jährlich am Dienstag nach Pfingsten am Upstalsboom bei trafen.
Am Upstalsbbom berieten sie die Vertreter der sieben Seelande über die Herstellung des Rechtsfriedens und besprachen gemeinsame Belange. Das Friesische Forum lädt in Erinnerung daran alljährlich für den Dienstag nach Pfingsten ein.Neben der Erinnerung an die mittelalterliche Epoche der Friesischen Freiheit stehen bei der Veranstaltung stets auch aktuelle Themen zur Diskussion. In diesem Jahr geht es insbesondere um die kritische Situation in der Landwirtschaft. Die Landwirtin Karin Mansholt aus der Krummhörn wird dabei nicht nur auf die aktuelle Milchpreissituation eingehen, sondern auch die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft thematisieren.

Zudem können die Besucher der Veranstaltung ein besonderes Symbol mit nach Hause nehmen können: Jeweils drei kleine Eichen sollen an den mittelalterlichen Upstalsboom erinnern. Die von Elfriede und Menno Hippen (Rahe) am Upstalsboom gesammelten Eicheln wurden von der Baumschule Poplawski in Westerstede zu kleinen Eichenbäumchen herangezogen. „Die meisten Ostfriesen verbinden mit dem Upstalsboom die Feldsteinpyramide, die jedoch erst 1833 errichtet worden ist“, so Arno Ulrichs, Vorsitzender des Friesischen Forums. Das eigentliche Symbol für den Upstalsboom zu Zeiten dermittelalterlichen Friesischen Freiheit seien aber drei Eichen.
Continue reading “Traditionelles Friesentreffen am Upstalsboom am Dienstag nach Pfingsten”