EBLT tekenet Protocol to Ensure Language Rights yn Kulturele Haadstêd Donostia/San Sebastián 2016

undertekeners_protokol_op_poadium_dss2016Op it slotwykein fan Kulturele Haadstêd Donostia/San Sebastián yn Baskelân waard it Protocol to ensure linguistic rights presintearre en ûndertekene troch fertsjintwurdigers fan taalminderheden út hiel Europa wei. It ‘Protokol’ is in ynvintariaasje fan mei-inoar sa’n 185 maatregels dy’t oerheden en sprekkers fan minderheden nimme kinne om in minderheidstaal gelikense kânsen en ûntwikkelingsmooglikheden te jaan as de grutte steatstalen. It protocol is in inisjatyf fan Kontseilua, de Baskyske koepel fan taalorganisaasjes en fan Kulturele Haadstêd Donostia/San Sebastián. Fryslân wie by de ûndertekening fertsjintwurdige troch EBLT-foarsitter Froukje de Jong-Krap en troch Durk Gorter, lid fan de wittenskiplike advysried fan it protokol.

Yn in útferkochte Kursaal yn Donostia/San Sebastián waard it dokumint presintearre oan sa’n 600 belangstellenden út hiel Europa wei. It evenemint waard live útstjoerd op televyzje en ynternet troch de Baskyske omrop Euskal Telebista. Njonken sprekkers en hantekens wie der ek dûns en muzyk fan de ferneamde Baskyske txalaparta-band Oreka Tx. Continue reading “EBLT tekenet Protocol to Ensure Language Rights yn Kulturele Haadstêd Donostia/San Sebastián 2016”

Poëtische piepers vanuit Leeuwarden naar Malta

Als EERSTE zichtbare activiteit van de samenwerking tussen de beide Culturele Hoofdsteden van Europa in 2018, Leeuwarden-Fryslân en Valletta, zullen op woensdag 24 september vanaf het terrein van de Blokhuispoort zeven Friese gedichten in de eerste container pootaardappelen richting Malta worden verscheept.

Deze activiteit is bedacht en wordt uitgevoerd door Stichting De Bildtse Aardappelweken (BAW) in het kader van het grootse project Potatoes go Wild. Voor deze aardappel/poëzie uitwisseling wordt samengewerkt met Valletta 2018 en aardappelcoöperatie Agrico. Het bedrijf heeft speciale jutezakken laten bedrukken, waaraan een Bildtstalig en in het Engels vertaald gedicht van Hein Jaap Hilarides is bevestigd. Rond maart 2015 wordt de oogst Maltese gedichten met de nieuwe aardappelen vanuit Malta teruggevoerd, en zo zal het vier jaar lang gaan. In 2018 zal de viertalige bundel (Fries/Bildts, Nederlands, Maltees, Engels) in Leeuwarden en op Malta worden gepresenteerd. Continue reading “Poëtische piepers vanuit Leeuwarden naar Malta”