KFG-Sieperda-sympoasium | UNESCO Erfgoed in Fryslân: Seine of Lêst?

Op freed 17 maaie organisearret it Keninklik Frysk Genoatskip / Koninklijk Fries Genootschap y.g.m. Tresoar en de Fryske Akademy it folgjende KFG-Sieperda-sympoasium oer de fraach wat it ynhâldt om it UNESCO-logo fiere te meien.

Yn de ôfrûne jierren hat in opfallend soad Frysk erfgoed in UNESCO-predikaat krigen: de Waadsee, it Woudagemaal, de Aldfryske wetsteksten fan de Richthofenkolleksje, it Eise Eisinga Planetarium en Ljouwert City of Literature. Op de Frysk-Drintske grins lizze boppedat de Koloniën van Weldadigheid. Der is in grut ferskaat oan Frysk UNESCO erfgoed. Dat liket in hiel positive wurdearring, mar binne der ek beswieren? Kinne de predikaten bygelyks in lêst wurde? Weagje de foardielen op tsjin de ferplichtingen?

Programma

13:00 Ynrin mei kofje en tee
13.30 Iepening en wolkomswurd troch Joop Koopmans (foarsitter KFG en sympoasiumfoarsitter)
13.35 Yntroduksje ûnderwerp troch Arjen Dijkstra (direkteur Tresoar)
13:45 Kees Storm: Ir. D.F. Woudagemaal als UNESCO Werelderfgoed: voordelen en uitdagingen
14:10 Anne Popkema: UNESCO als aanjager van ambitie: het geval van de ‘Richthofenkolleksje’
14:35 Arjen Dijkstra: Eisinga’s horizon: De steeds veranderende status van het Planetarium
15:00 Skoft
15:20 Heleen van Londen: UNESCO Werelderfgoed Waddenzee: voor- of nadeel voor wie?
15:45 Ernst Bruinsma: UNESCO City of Literature: voor een bloeiend en meertalig literair klimaat
16:10 Sieger Vreeling: Weg met werelderfgoed, ode aan het rijksmonument
16:35 Diskusje
16:55 Sluting
17:00 Buorrel

Wêr

Tresoar (Bûterhoeke 1, Ljouwert)

Opjefte

Uterlik 15 maaie 2024 fia info@friesgenootschap.nl (tagelyk mei betelling)

Kosten 

€5,- foar KFG-leden en studinten en €7,50 foar oare belangstellenden, oer te meitsjen op bankrekken NL33ABNA0450289001 o.n.f. Koninklijk Fries Genootschap te Ljouwert.

Workshop Podium Sessies: de Warkwinkel met Lars Koehoorn

Het Podium en het Drèents Liedtiesfestival slaot de haanden inien en organiseert gezamenlk de eerste editie van de Podium Sessies; een exclusieve reeks warkwinkels en lezings veur (begunnende) mezikaanten die geern meer inzicht kriegt in de complexe wereld van de meziekindustrie. Kaorten bint te bestellen via hetpodium.nl

De eerste warkwinkel wordt leid deur gienien minder as Lars Koehoorn, een gerinnommeerde liedtiesschriever en mueiekproducent oet Winschoten. Met een indrukwekkende staot van dienst, waorunder hits as de titelsong van de documentaire over Andre Hazes Junior en “Van goed naar beter” veur het ofscheidsalbum van Nick en Simon, zal Lars zien diepgaonde kennis dielen over liedtiesschrieverij.

Lars Koehoorn. Foto: Stichting REURWat te verwachten
Op 3 febrewarie wordt dielnemers metnummen op een reis deur de kuunst van het liedtiesschrieven. Lars döt zien visie oet de doeken over wat een nummer tot een hit mak, waor inspiratie te vinden is en hoej een nummer opnimmen kunt. De warkwinkel bödt niet allén een schat an weerdevolle inzichten, mar gef ok ruumte veur dielnemers um heur braandende vraogen te stellen. De warkwinkel, inclusief koffie, thee, middageten en naozit, belooft niet enkel een dag vol inspiratie en grui, mar ok een unieke gelegenheid um te netwarken met geliekgestemden. Kaorten bint te bestellen via hetpodium.nl.

De Podium Sessies
De Podium Sessies wordt organiseerd deur Poppodium Het Podium in Hoogeveen. Iedere maond organiseert Het Podium een warkwinkel veur mezikaanten die op zuuk bint naor haandvatten veur heur mezikale carrière. Elke sessie komp een professional an um zien visie, tips en kennis te dielen met de mezikaanten.

Het Drèents Liedtiesfestival
Het Drèents Liedtiesfestival (DLF) is een previnciaal opzette compositiewedstried waorbij de ‘scheppende kuunst’ centraal stiet. Dizze scheppende kuunst vertaolt zich in neischreven origineel Drèentstaolig liedmateriaal. Deur een selectie te maken oet alle inzunden stukken untstiet een songfestival veur origineel schreven liedmateriaal in de Drèentse streektaol. Sinds de eerste editie in 2012 is het DLF oetgruid tot een streektaolevenement van allure en bovenregionale oetstraling. Ieder jaor organiseert het festival veurofgaond an de finale een warkwinkel veur mezikaanten. Dit jaor is dat veur de eerste maol in samenwarking met Het Podium.

Underweg met Harm Tiesing op ’t Drouwenerzaand

Zundagmiddag 15 oktober stiet het wark en het leven van Harm Tiesing centraal tiedens het zeuvende diel van de Underwegreeks. Gerrit Boer en Henk Berghuis brengt in elk diel een Drentse schriever under de andacht tiedens een lezing en een wandeling.

Lezen, lustern, kuiern en kieken bij lezing over Drentse schriever Harm Tiesing

Dizze maol stiet Harm Tiesing (1853-1936) met zien gedicht ‘De Kwartiesbaarg’ in het middelpunt. In dit gedicht beschref Tiesing hoe de Kwartiesbaarg, een hoge zaandduun in ’t Drouwenerzaand, an zien naam kommen is.

Op zundagmiddag 15 oktober begunt um 14:00 uur in De Alinghoek een programma over het leven en wark van schriever Harm Tiesing. Het is een middag met veurdrachten, meziek en een wandeling. Te gast bint literatuurhistoricus Henk Nijkeuter en schriefster Suze Sanders. De meziek wordt verzörgd deur Margaretha Kleine. Nao de lezing is der een wandeling over de Kwartiesbaarg (of wat er van over is) en het Drouwenerzaand.

kaorten

Kaorten (€10,-) bint te risserveren bij het Huus van de Taol: https://huusvandetaol.nl/nl/product/harm-tiesing-lezing/.

Underwegreeks

Um de maond wordt een diel van de Underwegreeks onthuld. Bij het Huus van de Taol bint ze veur € 5,- in digitaole oetgave te downloaden. De oetgave over Grietje Clewits is het zeuvende diel van de Underwegreeks en komt oet in oktober. Kiek op https://huusvandetaol.nl/product-categorie/boeken/.

Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het actief en passief gebroek van de Drentse taol in de miest briede betiekenis anpidjert. De missie is körtweg: het stimuleren van het Drèents deur een hiele koppel activiteiten te doen.

Sichtberhyd sentraal op Streektalekonferênsy 2023

Op 22 september 2023 organiseart de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, provînsy Fryslân en gemeente Waadhoeke hur jaarlukse streektalekonferênsy. De konferênsy fyndt plak op ut gemeentekantoar fan Waadhoeke in Franeker en het as tema: ‘Streektaal in sicht: sichtberhyd fan streektalen in ‘e openbare rúmte.’

sichtberhyd fan streek- en minderhydstalen en dialekten

Tidens de konferênsy – dy een kear in ut jaar, ôfwisselend in Nederlân en Flaanderen, houwen wurdt – laat un keur an sprekers hun licht skine over de sichtberhyd fan streek- en minderhydstalen en dialekten.

Wat binne de bêste foarbeelden? Wat binne de falkulen? Wat leart wetenskappeluk ondersoek ôns over nut en noadsaak fan ut fergroaten fan de sichtberhyd fan un kleine(re) taal? Wetenskappers, ondersoekers, taalpromoators, bestuerders, dichters en muzisy: allegaar sille se op hun eigen wiize ingaan op dit tema, dat met recht aktueel noêmd wurde mag.

Provînsy Fryslân sette de ôflopen jaren stevug in op ut promoaten fan de sichtberhyd fan ut Frys en de streektalen. Ok de keuze foar de gasthear, gemeente Waadhoeke, is nyt toefallug: un unike meartaluge gemeente, met naast ut Nederlâns ok ut Frys, ut Bildts en ut Franekers binnen de gelederen.

Stichting Nederlandse Dialecten

De SND het um inspannen om un bijster farjeard, interessant en learsum programma samen te stellen. Dêrnaast wurdt de nije Streektaleatlas fan provînsy Fryslân presenteard, en wurdt un tipke fan ‘e sluier oplicht over de nije digitale infrastruktuer foar ut Bildt.

Opgeve

Beroepsmatug òf frijwillug bezug met streektaal, praktys òf akademys òf as partikulier interesseard in alles wat met streektaal te maken het? Dan is disse dag niet te missen! Opgeve kan fia Programma Streektaalkonferênsy 22 september 2023 – Stichting Nederlandse Dialekten.

Programma

 • 9.30 uur inloop
 • 10.00 uur welkom door meertaligheidscoördinator Gerard de Jong en opening door wethouder gemeente Waadhoeke Jan Dijkstra
 • 10.15 uur gedeputeerde Provincie Fryslân Eke Folkerts: sichtberens impuls Provincie Fryslân en aanbieding streektaalatlas
 • 10.30 uur Mirjam Vellinga (Afûk): Frysk op ‘e dyk – De rol van zichtbaarbeid in het taalpromotiebeleid van de Afûk.
 • 11.00 uur koffie/thee
 • 11.30 uur Janke Singelsma en Jolanda Verhoef (NHL Stenden): Meertaligheid in beeld – Een inkijkje in scholen en bibliotheken
 • 12.00 uur Sibrecht Veenstra (NHL Stenden): LoCALL – Taallandschappen in het onderwijs
 • 12.30 uur Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma
 • 12.45 uur lunch (bij mooi weer is de bus van het mobiele SPRAAKLAB van de RUG buiten te bezichtigen en beschikbaar voor een demonstratie)
 • 14.00 uur Renate Snoeing (Huus van de Taol): Drents in het openbaar
 • 14.30 uur Wethouder gemeente Urk Freek Brouwer: de Urker taal in publiekscommunicatie
 • 15.00 uur koffie/thee
 • 15.15 uur Veronique De Tier (INT) en Geert Dehaes (Brusseleir): Van tweetalige straatnaamborden tot dialectadvertenties. Dialect in het straatbeeld in Vlaanderen en Brussel

Underweg over Grietje Clewits in Roon: Lezen, lustern, kuiern en kieken bij lezing over Drentse schriefster

As ofsluter van de tentoonstelling ‘Kunstblik op Roden’ in Kunstencentrum K38 is der op zundagmiddag 20 augustus de prissentatie van het zesde diel oet de Underwegreeks. Gerrit Boer en Henk Berghuis brengt in elk diel een Drentse schriever under de andacht tiedens een lezing en een wandeling.

Dizze maol stiet Grietje Clewits met heur gedicht d’Elterbult in het middelpunt. Clewits (1883 – 1962) stun wat in de schaduw van schrievers as Peter van der Velde en Vasalis, maor was slim belangriek veur de Drentse schrieverij. Hoog tied um Grietje Clewits ies veur het voetlicht te brengen.

programma

Op zundagmiddag 20 augustus begunt um 14:00 uur in Kunstencentrum K38 in Roon een programma over het leven en wark van schriefster Grietje Clewits. Het is een middag met veurdrachten, meziek en een wandeling. Te gast bint Anne Doornbos en Martin Koster. De meziek wordt verzörgd deur Leonieke Toering en Jan-Roelof Bathoorn. Nao de lezing is der een wandeling met Willem van der Velde deur het dörp naor het Scheepstra Kabinet in de Scheepstraschool, waor Grietje Clewits jaorenlang veur de klas staon hef.

kaorten

Kaorten (€10,-) bint te risserveren bij het Huus van de Taol: https://huusvandetaol.nl/nl/product/grietje-clewits-lezing/.

Underwegreeks

Um de maond wordt een diel van de Underwegreeks onthuld. Bij het Huus van de Taol bint ze veur € 5,- in digitaole oetgave te downloaden. De oetgave over Grietje Clewits is het zesde diel van de Underwegreeks en komt oet in september.

Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het actief en passief gebroek van de Drentse taol in de miest briede betiekenis anpidjert. De missie is körtweg: het stimuleren van het Drèents deur een hiele koppel activiteiten te doen.

Dai fon do Seelter/ Dei fan it Sealtersk

Op sneon 24 juny organisearret de Fryske Akademy en it Seeltersk-Kontoor in sympoasium oer it Sealterfrysk, de ‘Tag der Saterfriesen/ Dai fon do Seelter’. It hat plak yn Roomelse (Dútsk: Ramsloh) yn Sealterlân en is ornearre foar in breed publyk. It kongres is fergees tagonklik.

Oer it Sealterfrysk

It Sealterfrysk is it iennichste Frysk dat noch oer is fan it East-Frysk, dat eartiids praat waard tusken de Lauwers en de Wezer. It Sealterfrysk wurdt sprutsen yn Sealterlân, in streek dy’t tusken Oldenburch en Papenburch te finen is. It Sealterfrysk is in taal dy’t swier bedrige is. Der binne noch in foech 1000 – 1500 sprekkers.

Programma

It programma wikselet publykslêzingen ôf mei aktiviteiten fan de Seelter Buund, lykas in kwis, in sketch, folksdûnsjen en sjongerij fan skoalbern. Út Mercator wei sil Katharina Thomas in lêzing jaan, en Bouke Slofstra (Lingua Slofstra) en Eric Hoekstra (Fryske Akademy) steane lyksa op it program. De dei, dy’t fergees tagonklik is, wurdt ôfsletten mei in lêzing yn de Johanniterkapel. It programma kinne jo hjir besjen (pdf).

Sealterfryske grammatika

Op dit stuit is de Fryske Akademy dwaande mei de produksje fan in Ingelske grammatika fan it Sealterfrysk. It projekt wurdt foar in part betelle troch it Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, de Bundesbeauftragte für Kultur und Medien en de gemeente Saterland (Sealterlân). It giet hjir om in jiersubsydzje, dêr’t de Fryske Akademy yn 2021 en 2022 ek al de hân op lei, yn gearwurking mei Henk Wolf (Oldenburgische Landschaft). It projekt wurdt útfierd troch Bouke Slofstra fan taalburo Lingua Slofstra en Eric Hoekstra út ‘e Fryske Akademy wei. Earder al wurken hja oan de Dútsktalige grammatika fan it Sealtersk, de Sprachlehre des Saterfriesischen 2022

Oanmelde

Oanmelde foar it fergese publykskongres op 24 juny 2023 yn Ramsloh (DE) kin fia frou T. Kalsbeek, kalsbeek@saterland.de. Mear ynformaasje kinne jo fine op de website fan it Seeltersk-Kontoor fan de Oldenburgische Landschaft.

Met Egbert Hovenkamp II kuiern deur Eext

Zundagmiddag 21 mei Egbert Hovenkamp II-lezing met meziek van Bert Hadders en anslutende wandeling in Eext

Het Huus van de Taol organiseert saomen met underweg.eu een middag met de schriever Egbert Hovenkamp II. In zien tekst Ergo Eext Echo vertelt de taolwever over zien kinderjaoren in Eext. De schoel met mister Dorus, de melkfabriek De Eendracht, bakker Udding, krudenier Westerhof en café de Rustende Jager komt veurbij. En ok de joints tussen de stienen van hunebed D14. Wat is der overbleven? Kuw nog een echo vinden in Eext? Saomen gaow met je op zuuk op zundag 21 mei tiedens de Egbert Hovenkamp II-lezing.

Wij leest, kuiert en luustert met oeze gasten: Egbert Hovenkamp II en Bert Hadders en kuiert van de kark hen Dorpsmuseum de Kluis. 

Welkom

Publiek is van harte welkom bij dizze middag. Aanvang: 14.00 uur Hervormde kark, Kloosterstraat 2, Eext. De entree is € 7,50. Kaorten kunt risserveerd worden via https://huusvandetaol.nl/product/egbert-hovenkamp-lezing/

Roel Reijntjes-lezing in restaurant Luning in Rune

Op zundagmiddag 19 meert dreit het in restaurant Luning an de Brink in Rune um het wark en leven van Roel Reijntjes. Um 14:00 begunt der een pregram van veurdrachten en een kleine rondleiding deur het dörp.

Schriever Roel Reijntjes is honderd jaor leden geboren en twintig jaor leden oet de tied kommen. Hij woonde in Beilen, maor ien van zien mooiste gedichten giet over Rune. Daorum hef de organisatie keuzen veur een Roel Reijntjes-lezing in Rune.

Literatuurkenner Henk Nijkeuter, schriever en muzikant Erik Harteveld en streektaolambassadeur Ans Klok vertelt over het leven en de schrieverij van Roel Reijntjes. Dizze lezing is de darde die heurt bij de Underweg-reeks, een neie Drentse literaire wandelserie. De schrievers hiervan, Gerrit Boer en Henk Berghuis, praot over het belang van en het idee achter de literaire wandelserie. Publiek is van harte welkom bij de Roel Reijntjes-lezing. De entree is € 7,50. Kaorten kunt risserveerd worden via www.huusvandetaol.nl/product/roel-reijntjes-lezing

Batuku

Dit jaar bestaat stichting SPLIKA 31 jaar. Deze mijlpaal viert Splika met een lezing over de Kaapverdiaanse Batuku. Deze traditie vertoont gelijkenis met de Curaçaosche tambú.

Deze interessante lezing vindt plaats via Zoom op zaterdag 23 oktober

 • van 16.00 – 17.30 uur – Nederlandse tijd
 • van 10.00 – 11.30 uur – Antilliaanse tijd

Het programma van deze middag bestaat uit:

 • Een lezing over de Batuku door Edna Moniz 
 • Een optreden van de batukugroep BATUKU É NÓS ALMA
 • Het maken van het slaginstrument Batuku.
  • Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende attributen klaar te leggen, zodat u mee kunt doen.
   • Een vuilniszak
   • Een oude spijkerbroek of een oud laken
   • Een rol (goedkope) duct tape
Aanmelden kan via deze link

Online lezing ‘Het Papiaments Vandaag en Morgen’ – Ata mi aki! Mi t´ei pa keda!

Op 16 mei organiseert Stichting SPLIKA een interessante lezing over de ontwikkeling van het Papiaments door dr. Joyce pereira.

Op 15 november 2018 promoveerde mevrouw Joyce Pereira, geboren op Curaçao en opgegroeid op Aruba, aan de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) op het proefschrift “Valorization of Papiamento in Aruban society and education, in historical, contemporary and future perspectives”.


De lezing zal online plaatsvinden via Zoom, op 16 mei van 19:00-20:00 uur Nederlandse tijd of 13:00-14:00 uur Antilliaanse tijd. Aanmelden kan via deze link.