Utnûging útrikking Gysbert Japicxpriis 2023

Op sneon 14 oktober krijt Jetske Bilker foar har roman Spegel en sonde de Gysbert Japicxpriis 2023 útrikt troch Eke Folkerts, deputearre fan provinsje Fryslân. Jo wurde fan herten útnûge om de útrikking by te wenjen.

Oer de skriuwster

Jetske Bilker (1960) mocht as bern al graach skriuwe. Se studearre Algemiene Literatuerwittenskippen en wurke ûnder oare yn it ûnderwiis. Yn 1988 debutearre se mei Imitaasjelear. Dêrnei ferskynde yn 2012 It libben fan in oar en yn 2021 kaam Spegel en sonde út. Neist dizze romans hat se in grut ferskaat oan publikaasjes op har namme stean. Fan oersettingen fan De Kameleon oant Harry Potter en fan Ilja Leonard Pfeijffer oant in ‘hertaling’ fan Trinus Riemersma. Ek makke se ferhalebondels, blomlêzingen en skreau se it Fryske boekewikegeskink fan 2004. De lêste jierren is se ek aktyf as dosint kreatyf skriuwen.

Lytse Gysbert

As ûnderdiel fan it programma sil op sneon 14 oktober ek de Lytse Gysbert Japicxpriis útrikt wurde, de priis foar it bêste Fryske gedicht troch skoalbern út de groepen 7 en 8 fan it basisûnderwiis yn Fryslân. De priiswinner, Sytze de Haas út Jorwert, kriget in oarkonde en de fûl begearde ‘Gouden Fear’ en sil de hantekening sette op in spesjaal boerd yn it Gysbert Japicxhûs, it bertehûs fan skriuwer en dichter Gysbert Japicx.

Gysbert Japicxpriis
Nammejouwer fan de priis is de dichter Gysbert Japicx (1603-1666) út Boalsert. De priis waard yn 1947 foar it earst útrikt. Eardere resinte winners fan de Gysbert Japicxpriis binne Eeltsje Hettinga (2021), Aggie van der Meer (2019), Eppie Dam (2017), Koos Tiemersma (2015) en Jacobus Q. Smink (2013). Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer Fryske literatuer en de Gysbert Japicxpriis.

Utrikking
De útrikking fan de Gysbert Japicxpriis is sneon 14 oktober yn de Martinitsjerke yn Boalsert. De priis bestiet út in bedrach fan 10.000 euro en 5.000 euro foar it oersetten fan it wurk fan de winner. Yn de foarôfgeande wike binne ferskate literêre aktiviteiten yn de Gysbert Japicxpriiswike. Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer de aktiviteiten.

Roel Reijntjes-lezing in restaurant Luning in Rune

Op zundagmiddag 19 meert dreit het in restaurant Luning an de Brink in Rune um het wark en leven van Roel Reijntjes. Um 14:00 begunt der een pregram van veurdrachten en een kleine rondleiding deur het dörp.

Schriever Roel Reijntjes is honderd jaor leden geboren en twintig jaor leden oet de tied kommen. Hij woonde in Beilen, maor ien van zien mooiste gedichten giet over Rune. Daorum hef de organisatie keuzen veur een Roel Reijntjes-lezing in Rune.

Literatuurkenner Henk Nijkeuter, schriever en muzikant Erik Harteveld en streektaolambassadeur Ans Klok vertelt over het leven en de schrieverij van Roel Reijntjes. Dizze lezing is de darde die heurt bij de Underweg-reeks, een neie Drentse literaire wandelserie. De schrievers hiervan, Gerrit Boer en Henk Berghuis, praot over het belang van en het idee achter de literaire wandelserie. Publiek is van harte welkom bij de Roel Reijntjes-lezing. De entree is € 7,50. Kaorten kunt risserveerd worden via www.huusvandetaol.nl/product/roel-reijntjes-lezing

Tresoar en Literatuurmuseum wurkje gear oan lansearring auteursportaal

Frysk letterkundich en histoarysk sintrum Tresoar en it Literatuurmuseum yn Den Haag binne mei de Koninklijke Bibliotheek en oare organisaasjes mei biblioteekkolleksjes in gearwurking oangien om Nederlânsk literêr erfgoed oan elkoar te ferbinen. Dy gearwurking hyt ‘Verbonden erfgoed van bibliotheken.’ In auteursportaal dêr’t alle ynformaasje oer ien skriuwer yn te finen is, tsjinnet as praktyske tapassing fan it ‘verbonden erfgoed’.

It wurk fan de yn Fryslân berne skriuwer Theun de Vries (1907-2005), dy’t in ûnbidich grut literêr oeuvre skreaun hat, tsjinnet as pilot foar it auteursportaal. Ynformaasje oer in auteur is faak net op ien plak te finen. Sa bewarret it Literatuurmuseum brieven en manuskripten fan Theun de Vries en Tresoar boeken, foto’s en artikels. Ynformaasje oer syn publikaasjes is te finen by de Koninklijke Bibliotheek en it NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies bewarret in fersetsberjocht.

It online auteursportaal Theun de Vries moat in ein meitsje oan de oerlaap oan biografyske en bibliografyske ynformaasje en bringt de belangrykste boarnen by elkoar yn in oersichtlik gehiel. It portaal wurdt op sa’n wize makke dat it ek brûkt wurde kin foar ynformaasje oer oare auteurs. Ein 2022 komt it portaal online.

Nij oan dit portaal is dat gebrûk makke wurdt fan Linked Open Data (LOD). LOD is de standert wize om gegevens sa online op it web te publisearjen dat se (wer)brûkber binne. It kin dan gean om digitale of digitalisearre materialen lykas tekst, ôfbyldingen of audiofisueel materiaal, mar ek ynformaasje oer materialen: de metadata. De data wurdt op sa’n wize oanbean dat der folle makliker, en sels automatysk, ferbining lein wurde kin mei oare data. Dêrtroch wurdt de data riker en nuttiger foar de brûker. De ynformaasje giet net ferlern as in webside opheft wurdt.


In resintlik takende subsydzje fan Stichting Pica makket it mooglik it projekt ‘Verbonden erfgoed van bibliotheken’ út te fieren en dêrmei it auteursportaal te realisearjen. It projekt ‘Verbonden erfgoed van bibliotheken’ rint oant en mei maart 2023.

Aktiviteiten rûnom de Gysbert Japicxpriis

De Gysbert Japicxpriis 2021 is takend oan dichter Eeltsje Hettinga foar de gedichten dy’t er skreau as ‘Dichter fan Fryslân’ 2017-2019. Neffens de advyskommisje kinne dy gedichten rekkene wurde ta it bêste dat de Fryske poëzy de ôfrûne jierren opsmiten hat. Op 6 novimber krijt er de priis yn Boalsert útrikt. Om dat te fieren wurdt de dagen foarôfgeand oan dy útrikking troch Tresoar en oare organisaasjes de Gysbert Japicxpriis wike holden.

Moandei 1 novimber | literêre jûn

Op moandei 1 novimber is der yn Tresoar in literêr programma yn oparbeidzjen mei tydskrift De Moanne. Op dy jûn draacht Raymond Muller foar út it wurk fan Eeltsje Hettinga en fersoarget Arjan Hut in skôging oer it dichtwurk fan Hettinga. Wiebe Kaspers soarget foar muzyk en de presintaasje is yn hannen fan Amarins Geveke. In moaie jûn dus om foar it earst of better yn de kunde te kommen mei de nijste Gysbert Japicxpriiswinner.

Ynrin 19.30 oere, begjin 20.00 oere.  
Wolsto wis wêze fan in plakje? Ferjit dan net dy yn’t foar oan te melden

Freed 5 novimber | jûn mei literêr en muzikaal program

Op freed 5 novimber is der mei Explore the North en dichterskollektyf RIXT in literêr en muzikaal program yn de Westerkas as ûnderdiel fan de festivalperioade fan Explore the North yn de Westertsjerke te Ljouwert. De jûn set útein mei in pear oades oan Eeltsje Hettinga fan keunstners dy’t in soad mei him gearwurkje. De dichters fan RIXT fersoargje in optreden en spesjaal sille in oantal dichters yn gearwurking mei de ‘Verhalenavonde’ it ferhaal oer har gedichten fertelle. Op de jûn wurdt ek de twatalige blomlêzing Oar hûs / Et andet hus mei Deenske en Fryske gedichten presintearre. It program wurdt ôfsletten mei muzyk.

Ynrin 19.30 oere, begjin 20.00 oere.
Wolsto wis wêze fan in plakje? Ferjit dan net dy yn’t foar oan te melden.

Mear aktiviteiten

Yn oanrin nei en yn de Gysbert Japicxpriis wike krijst by bakker Posthuma út Boalsert en Wommels en bakker Salverda út Ljouwert in kaartsje by in taartsje. Hast wat te fieren? Op nei de bakker!

Tresoar fersoarget yn gearwurking mei Boeken fan Fryslân foar skoalbern in edukatyf program oer dichtsjen.

Gasten foar de priisútrikking op 6 novimber 2021 yn De Tiid yn Boalsert hawwe in persoanlike útnûging krigen.

‘Wegens succes geprolongeerd’: Mannefestaosie Nedersaksische literetuur nog te zien tot 1 juli 2021

Op 12 feberwaori 2021 wodde de Mannefestaosie Nedersaksische literetuur holen, in de vorm van een Zoom-konfereensie. As alternatief veur een gewoon symposium was de ‘mannefestaosie’ via live stream te volgen. Zoe’n 120 kiekers keken naor et 3,5 ure durende pergramme, wiels meer as 3200 kiekers et laeter zaggen of et nog es bekeken. Vier filmpies mit Nedersaksische auteurs uut et pergramme wodden aachterof al meer as 200 keer bekeken via sasland.nl.

Van 1 juli of zal de mannefestaosie nog in patten te zien wezen via de webstee.

Van 1 juli of zal de mannefestaosie nog in patten te zien wezen via de webstee.

Et gaot in die ‘uutzending’ dus om:

  • Chris Canter, naor anleiding van zien Drentstaelige boek Moenen,
  • Johan Veenstra, bekend o.m. as romancier in het Stellingwerfs,
  • Tonko Ufkes (poëzie en proza in et Grunninger Westerkertiers),
  • Jannie Bakker (Nedersaksisch van Genemuden),
  • Jan van Leeuwen (Oost-Veluws Nedersaksisch),
  • Laurens ten Den, akteur en theaterman in et Twents
  • Derk Jan (Dick) ten Hoopen, dichter in et Aachterhoeks

Beschouwings over de Nedersaksische en Nederduutse literetuur wodden geven deur:

  • perf. dr. Doreen Brandt, hooglerer Nederduutse letterkunde van de Universiteit van Ooldenborg,
  • dr. Hermut Lensing uut Greven over saemenwarking van Nederduutse en Nedersaksische auteurs en promotoren van vlak nao WO II,
  • dr. Henk Nijkeuter, letterkundespecialist, verbunnen an et Drents Archief in Assen.

Haost alle teksten van et pergramme zullen in juni 2021 verschienen in et Jaorboek Nedersaksisch 2 (2021).

Skriuwersboun jout ‘Nearnewâld’ oan alle eksamenstudinten Frysk

It Skriuwersboun, de feriening fan en foar Fryske Skriuwers, Oersetters, Sjoernalisten en oare Publisisten, jout alle learlingen fan middelbere skoallen dy’t dit jier it Frysk eksamen dogge in kado.

Hja krije it jubileumboek ‘Nearnewâld’, mei bydragen fan 45 skriuwsters en skriuwers. Laurens Bontes makke in tekening fan in tinkbyldich Frysk doarp mei allerhanne nijsgjirrige details. By dy tekening makken de auteurs koarte ferhalen en gedichten, meast yn it Frysk, mar ek yn oare yn Fryslân sprutsen talen. Yn 2019 bestie it Boun fyftich jier, en dat waard fierd mei û.o. dizze spesjale útjefte. It boek biedt in prachtich priuwke fan wat de leden fan it Boun kinne, in stalekaart fan de aktuele Fryske literatuer. Krekt wat foar de jongerein dy’t aardichheid hat oan it Frysk en ek doart te kiezen foar it Frysk as fak!

It Boun hat by útjouwerij Elikser 200 boeken by printsje litten. De boeken wurde oanbean op de dei dat de Fryske eksamens ôfnommen wurde, op 31 maaie en 1 juny. It earste eksimplaar wurdt oanbean by Skoallemienskip Liudger yn Burgum op 31 maaie, oan de earste learling dy’t klear is mei har of syn eksamen.

Wêrom dêr yn Burgum de earste útrikking? Liudger hat de measte learlingen mei Frysk yn har pakket, wol 54! Dat komt wierskynlik omdat by Liudger ek de klassen 2 en 3 standert Frysk oanbean krije. It Frysk bliuwt sa foar de measte learlingen in fertroud fak, mei likefolle status as oare fakken, en dan is it ‘normaler’ om dat as eineksamenfak te kiezen.

Mar ek yn Boalsert, Ljouwert, Drachten, Surhústerfean, Frjentsjer, Snits, Koudum en Dokkum kieze learlingen foar Frysk, nammentlik op it Marne College, Stedelijk Gymnasium Ljouwert, !Impulse Ljouwert, Ljouwerter Lyseum, Drachtster Lyseum, Singelland, Csg Anna Maria van Schuurman, Csg Bogerman, Dockinga. Ek op dy skoallen krije dy beide dagen de learlingen mei Frysk har fergeze boek.

Foto: It skriuwersboun. Yllustraasje troch Laurens Bontes

Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur Anno 2021

Op vrijdag 12 februari 2021 organiseren de Stichting Drents Archief, de Stichting Sasland en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, geheel online, de Mannefestaosie Nedersaksische Literetuur Anno 2021

De manifestatie  heeft als doel de Nedersaksische literatuur voor het voetlicht  te brengen, als bijzonder en voornaam onderdeel van de cultuur van het noorden en oosten van Nederland. Het programma richt zich op beleving en kwaliteit en heeft ook oog voor de toekomst van de Nedersaksische literatuur. Die literatuur is heel divers, zowel qua genres als variëteiten van het Nedersaksisch. Er is ook aandacht voor de ontwikkeling van de Nedersaksische / Nederduitse  literatuur in Noord-Duitsland.

Het programma is voor iedereen gratis te volgen. Dit is de link naar de webpagina om je aan te melden. Na aanmelding krijg je een code waarmee je kunt inloggen.

Programma:

13:30Binnenkomst van sprekers
13.35Welkomstwoord door Jurr van Dalen (voorzitter)
13.40 – 13.55Helicopterview op de Nedersaksische literatuur door dr. Henk Nijkeuter  (Drents Archief, Assen)
13.55 – 14.05Chris Canter, afkomstig uit Nieuwleusen (Ov.), over en met zijn Drents proza.
14:05 – 14.25               
    Johan Veenstra, prozaïst, dichter, columnist; schrijver van 28 boeken in het Stellingwerfs, waaronder acht romans. Veenstra vertelt over het ontstaan van zijn werk en leest  romanfragmenten voor
14.25 – 14.45Tonko Ufkes, Groningen, vertelt over en leest eigen poëzie en proza in het Gronings, waaronder zijn bekroonde inzending voor de Nederduitse Freudenthal-pries
14.45 – 14.53Pauze
14:53-15:35Dichters uit Salland / West-Overijssel, Twente, Achterhoek en Veluwe over en met eigen werk
Jannie Bakker (Genemuiden, West-Overijssel))
Derk Jan ten Hoopen (Achterhoek)
Jan van Leeuwen (Oost-Veluwe)
Laurens ten Den (Twente)
15.35 – 15.45Dr. Helmut Lensing (Greven, Bentheim) gaat in op de Nedersaksische literatuur na WO aan beide zijden van de grens, en op de vroege contacten over en weer. Titel lezing: ‘Die Bentheimer Plattdeutsch-Bewegung öffnet sich nach Westen’.
15.45 – 16.05Actueel onderzoek Nederduitse / Nedersaksische literatuur. Dr. Henk Nijkeuter vertelt over de positie en huidige studie van de Nedersaksische literatuur en introduceert de nieuwe hoogleraar Nederduitse literatuur, mevrouw prof. dr. Doreen Brandt. Zij is werkzaam in Oldenburg (Niedersachsen). Mevrouw Brandt zal ingaan op haar onderzoeksterrein. Dat betreft de Nederduitse literatuur in Duitsland. In hoeverre kunnen de literair-historische studie in ons Nedersaksië en de ontwikkeling van onze Nedersaksische literatuur profiteren? In hoeverre kunnen Nedersaksische onderzoekers en studenten uit Nederland meedoen in de onderzoekspraktijk in Oldenburg?
16.05 – 16.10Aankondiging Jaorboek Nedersaksisch 2 (Henk Bloemhoff)
16:10Afsluiting

De Mannefestaosie is een vervolg op et Nedersaksisch symposium van september 2019 (‘Entjes-symposium’). Idee, saemenstelling en veurbereiding: Sonja Geurts, Henk Nijkeuter en Henk Bloemhoff. Mit daank an literair tiedschrift Oader, Stichting Overijsselacademie en Stichting  Stellingwarver Schrieversronte veur eerdere steun, en dat gelt ok veur: Philomène Bloemhoff, Jan Nijen Twilhaar en Harrie Scholtmeijer.Techniek: Peter Zuidhof  / Disco-n-action.nl.

Festival ‘Suns Europe’ yn Friûlië freget om ferskes, film en literatuer yn lytse talen

suns_sardigna

Festival Suns Europa yn Udine, Italië sil begjin desimber op ‘e nij muzyk, film en literatuer yn minderheidstalen yn it sintsje sette. Muzikanten, filmmakkers en skriuwers dy’t hjiroan meidwaan wolle kinne harren oant 5 oktober ynskriuwe fia de website. Ferline jier die foar Fryslân it muzikale duo ‘Marit & Nigel’ mei oan Suns; net sûnder súkses, want it jonge duo waard doe twadde op it sjongfestival.

Foar dit jier krige it EBLT fan ús Europeeske netwurk NPLD de folgjende oprop, dy’t wy hjir publisearje:

SUNS EUROPE IS BACK! New website and call for the 2016 edition now online

Udine and its region, Friûl, are ready to be once again the heart of European creativity and of linguistic and cultural diversity. In less than two months, SUNS Europe will be back: from the 29th of November to the 3rd of December, the European festival of performing arts in minority languages will award the best music, video and literary production in such languages of the continent.

Both the information and the form to fill in order to participate are online on www.sunseurope.com, on which you will find also a suitable page where to upload all textual, audio and audio visual projects.
Continue reading “Festival ‘Suns Europe’ yn Friûlië freget om ferskes, film en literatuer yn lytse talen”

Hondenboel bij boekpresentatie Kattenbende en Hondenboel in Zwarvershoes

Wat kan je gebeuren als je een volwassen kat uit het asiel halt en vlak daarna een jong hondje erbij neemt? In Kattenbende en Hondenboel vertelt schrijver Klaas Koops over de belevenissen van kat, hond en baasjes gedurende het eerste jaar. Koops is zelf beeldend kunstenaar en maakte er dan ook graag zelf de leuke illustraties bij.

Drenthe kent ongeveer honderdduizend katten en zestigduizend honden. Dat betekent dat, als overal één kat of hond zou wonen, bijna de helft van alle gezinnen in Drenthe een kat heeft en meer dan een derde een hond.

Het kan dan ook niet anders of veel lezers zullen plezier beleven aan deze herkenbare verhalen geschreven in toegankelijk Drents.
De uitgever overhandigde vrijdagmiddag het eerste exemplaar van het boek aan de voorzitter van het Zwarvershoes in Beilen, de heer Mijnheer. Klaas Koops gaf zijn eerste exemplaar aan de hoofdrolspelers uit het boek: hond Tolle en zijn bazinnetje. Continue reading “Hondenboel bij boekpresentatie Kattenbende en Hondenboel in Zwarvershoes”

12 april Sirkwy Sympoasium ‘Alde meuk?’

Foar de fjirde kear is der in literêr sympoasium oer in gearhingjend tema. Yn 2011 en 2012 waarden de lêzingen op mear jûnen hâlden. Ferline jier die bliken dat it foar de measte minsken oantrekliker is om de rige yn ien kear te hâlden op in nijsgjirrch plak.

Dêrom ek yn 2014 in middei mei trije nijsgjirrige lêzingen, ôfwiksele mei muzyk en royaal de gelegenheid om elkoar te treffen en by te praten.

Lêzingen
De 3 lêzingen geane oer it tema ‘klassikers’ –
* wêrom komt it âlde hieltyd werom?
* wa betinkt de literêre proazakanon?
* de Frankfurt-seleksje út ‘10 Books from Friesland’ : in miste kâns? Continue reading “12 april Sirkwy Sympoasium ‘Alde meuk?’”