Folkshegeskoalle hat fernijde moetingsplak

Nei in wikenlange ynset fan de Putsjeploech, Schildersbedrijf Haarsma en ús eigen team fan de Folkshegeskoalle is it Bopperom sa goed as klear.

nije Bopperom

It is in oaze fan rêst en gesellichheid, en boppe-al in plak foar moeting. De prachtige designtafels fan KILO Amsterdam, de hearlike sithoeke om de iepen hurd hinne en de plantewand meitsje it nije Bopperom hielendal ôf. De Folkshegeskoalle ferwolkommet elkenien graach wer yn ús fernijde húskeamer!

Fergaderje en moetsje yn it Bopperom

It Bopperom is in plak foar moeting. De seal hat plak foar maks. 60 man en is lykas ús oare sealromten te boeken foar groepen. De romte is gaadlik foar saaklike meetings, gearkomsten, bedriuwskursussen of famyljedagen. De Folkshegeskoalle fersoarget graach kofje, tee en lekkers.

Fasiliteiten:

  • Smart presintaasjeskerm
  • Lûdsynstallaasje
  • Pantrykeuken mei bar en kuolkast
  • Dakterras mei sinne
  • Iepen hurd
  • Eigen toiletten

Folskhegeskoalle

De Folkshegeskoalle Schylgeralân is in moetingsplak foar jong en âld. En in plak dêr’t minsken op ien of oare wize oan har ûntwikkeling wurkje kinne. In ferbliuws- en foarmingssintrum op in prachtich plak yn de Skylger bosk. We hawwe eigen kursussen, ûntfange famyljes, bedriuwen, skoallen en yndividuele gasten.

Kursusoanboad 2023 by Folkshegeskoalle

It liket wol as giet de tiid oan ‘e ein fan it jier nóch flugger. Foardatst it witst, is it nije jier al útein set. Faak wurde der troch bedriuwen en fûnsen dan passende slogans betocht, yn de foarm fan goede foarnimmens of tema’s. De Folkshegeskoalle Schylgeralân jout dêr graach harren eigen slinger oan: 2023 roppe sy út ta It jier fan de Ienriedigens.

It jier fan de Ienriedigens: kursusoanbbod 2023

Krekt omdat der fan alles oan de hân is yn ‘e wrâld, wolle sy sunich wêze op de lytse, mar och sa wichtige dingen yn it libben: weardefolle moetings, stilte, elkoar in lústerjend ear biede, efkes hearlik laitsje en mei-inoar ûntspanne. It kursusoanbod foar 2023 jout dêr alle romte ta. Sy hoopje dan ek dat sy jimme yn it nije jier wer moetsje meie.

Foar no winsket it hiele tiim fan de Folkshegeskoalle jimme in ienriedich 2023 ta!