De etnokulturele diminsje yn it ûnderwiis – Expert Seminar by de Fryske Akademy

Yn gearwurking mei it Baskyske Regear organisearret it Mercator Kennissintrum fan de Fryske Akademy in expert seminar mei as tema “The ethnocultural dimensions in education”. Dat sil plakfine op 24 en 25 oktober, de tongersdeis yn kongressintrum ‘It Aljemint’ (Doelestrjitte 4-6, Ljouwert) en de freeds yn Ketlik en Oranjewâld.

Continue reading “De etnokulturele diminsje yn it ûnderwiis – Expert Seminar by de Fryske Akademy”