U.D.I. Runerwold wint Drents ienakterfestival Kört&Goed

In theater De Tamboer in Hoogeveen hef rederiekerskamer U.D.I. oet Runerwold op zaoterdag 1 april het ienakterfestival van streektaolorganisatie Huus van de Taol wunnen. De tenielgroep voerde het stuk ‘Viefsterrensafari’ op. Dit is een nei stuk schreven deur Marianne Braam. In 2020 hef het Huus van de Taol een cursus ienaktersschrieven had. Met groot succes, der bint zu’n tien neie ienakters schreven. Marianne Braam hef ‘Viefsterrensafari’ tiedens deze cursus schreven.

In theater De Tamboer in Hoogeveen kreeg het pebliek zaoterdagaovend een vol pergramma te zien. ‘De Wichter oet Vrèeis’ stunden op de plaanken met een zölfgeschreven stuk en theatergroep ‘Plat op Pad’ oet Nei-Moscou speulde de klassieker ‘Brandsma vrag een hoesholdster’. 

In de tied tussen de tenielstukken was der meziek van de zes vrouwlu van ‘Dwarzz’ oet Emmen. Nao de veurdracht van schriefster Yvonne Bijl meuk de jury de winnaar bekend. De speulers van U.D.I. oet Runerwold gungen met de eerste pries hen hoes, theaterbonnen en het bord ‘Winnaar Drents Ienakterfestival 2023’. In 2017 en 2019 stund U.D.I. ok al in de finale. Dus drie maol is scheepsrecht. Het Huus van de Taol hoopt in 2025 de viefde editie van het festival te organiseren.

Speulers van U.D.I. Runerwold. Foto: Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten weden waor de gebroekers wies met bint en die de niet-gebroekers wardeert.

Open call: workshop foardrachtskeunst foar skriuwers en dichters

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ‘e mûle helje wol? It geheim achter it goed brûken fan stiltes yn dyn foardracht? Ljouwert City of Literature en Tryater jouwe fan tongersdei 23 septimber ôf in workshoprige fan fiif jûnen foardrachtskeunst foar profesjonele skriuwers en dichters. De oanmelding is no iepen.

Yn dizze workshoprige ûndersikest op boartlike wize de mooglikheden om in tekst oer te bringen. Silst mei akteur en teaterdosint Karel Hermans oan ‘e gong mei dyn eigen teksten, poëzy of proaza, yn hokker taal ast mar wolst. Yn fjouwer gearkomsten fynst út wêr’t dyn kwaliteiten lizze en wêr’tst oan wurkje kinst. It giet benammen om wille en ferbyldingskrêft. Yn de workshops is oandacht foar hâlding, it brûken fan stim, ynterpretaasje en teatertechnyk. Dit is it ark foar in goeie foardrachtskeunstner. Op 14 oktober jouwe de dielnimmers in optreden foar publyk.

Ljouwert UNESCO City of Literature ynvestearret yn in profesjoneel literêr klimaat yn Ljouwert en Fryslân en organisearret dizze workshop yn it creative writing programme. Profesjonele skriuwers en dichters kinne harren foar 18 juny fergees oanmelde op www.leeuwardencityofliterature.nl. Meidwaan is fergees. De organisaasje makket in seleksje út de oanmeldingen en lit yn de wike fan 21 juny witte oftst meidwaan kinst. Bist selektearre, dan wurdst by alle gearkomsten ferwachte: de workshopjûnen op 23 septimber, 30 septimber, 7 oktober en 13 oktober fan 19:30 oant 22:00 oere en de presintaasje op 14 oktober fan 19:00 oant 20:00 oere. Lokaasje: Tryater, Oostersingel 70, Ljouwert.

Foto: Ruben van Vliet

SWALK, Frysk op Toernee

In nij, rûnreizgjend festival giet troch Fryslân. Mei SWALK giet de Fryske kultuer letterlik op toernee. Nei de iepening op 12 septimber yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert, fart it Frysk mei theaterskip Bald’r troch de provinsje. Fan 13 oant en mei 21 septimber is der op it theaterskip elke jûn in program mei sterk wikseljende ynhâld. Dêrmei kin it publyk op safolle mooglik ferskate plakken yn oanrekking komme mei de Fryske kultuer. Continue reading “SWALK, Frysk op Toernee”