Regiecursus veur Drents amateurteniel bij Huus van de Taol

Streektaolorganisatie wil neie regisseurs anfietern

Het Huus van de Taol organiseert op vief maondagaovends een körtlopende Regiecursus veur Drents teniel veur Drentse tenielgroepen en aandern. Op 9, 16, 23 en 30 september en op 7 oktober geeft Harm van Ballegooijen en Rob van der Ree les. Zij waren vrogger de tenieladviseurs van Drenthe en brengt daormet veul ervaring met um moet te putten.

De Regiecursus veur Drents teniel is der veur tenielgroepen en aandern met belangstelling veur regie. In de cursus leer ie undermeer hoe aj een stuk oetzuukt, hoe aj rollen typeren kunt en hoe aj as regisseur umgaot met tempo, ritme, licht, geluud en decor.

Verleden jaor waren der al een paor aovends west, um de vraogen van de tenielverienigings en -speulers op de rieg te kriegen. Wat bleek? Ze wilt geern een regiecursus volgen, umreden dat der veul te weinig regisseurs bint.

De kosten veur de vief aovends bint € 50,- de dielnimmer. De cursus is bij het Huus van de Taol an het Raadhuisplein in Beilen. Het Huus van de Taol wil zo Drents teniel anfietern. Anmelden veur de cursus kan via huusvandetaol.nl/regiecursus-Drents-teniel.

De premjêre fan Fanfare komt der oan | Ekstra kaarten beskikber

It is hast safier, de premjêre fan Fanfare – de grutte lokaasjefoarstelling yn Easterlittens – stiet foar de doar. Fan sneon ôf begjinne de try-outs foar publyk.

Extra kaarten beschikbaar voor Fanfare 

Naast dat de laatste puntjes op de ‘i’ worden gezet, hebben wij het geweldige nieuws dat de tribune is vergroot omdat de kaartverkoop hard gaat! Daarom zijn er voor eerder uitverkochte data nu weer (een paar) kaarten beschikbaar

lês mear op de webside fan Tryater

Oprop Tryater: figuranten Fanfare 

Een grote locatievoorstelling is niet compleet zonder figuranten! Voor Fanfare is al een hele gelegenheidsfanfare opgezet met ruim dertig fanatieke muzikanten; daarnaast zijn er ook nog figuranten nodig. 

Liket it dy altyd nochris leuk om mei te dwaan oan sa ‘n grutte teäterproduksje? Jou dy dan foar 1 maaie op fia it oanmeldformulier.

By de Afûk is ferskynd: De groep fan mees bok fan Lida Dykstra

Op Freed 20 oktober binne de earste eksimplaren fan de prachtige nije boekesearje ‘De groep fan mees bok’, foar begjinnende Frysk-lêzers, oanbean oan de bern fan groep 3-4 fan CBS De Oanrin yn Twizel. De rige fan fiif nije boekjes binne skreaun troch Lida Dykstra en mei yllustraasjes fan Ina Hallemans. Earder binne se útbrocht yn it Nederlânsk (De klas van Mees Bok) en dêr is no in Fryske oersetting fan makke.

Boekerige

Yn elts diel fan de rige stiet in oar bistke út de groep fan mees bok sintraal. De dielen binne los fan elkoar te lêzen en binne skreaun op it nivo fan begjinnende Frysk-lêzers. De dielen slute allegearre oan op in seizoen fan it jier, sa is de ynhâld aktueel troch it jier hinne.

Derneist binne de boekjes ek tige geskikt om as toaniellêsboekjes yn te setten. Dat hawwe de bern fan De Oanrin sjen litten troch ‘de hut fan Das’ te meitsjen wylst Lida Dykstra mei de groep it ferhaal lies. Geandewei it ferhaal ûntstie der in prachtige hutte dêr’t alle bisten, spile troch in tal learlingen út groep 3-4, op harren eigen wize in bydrage oan leveren.

De skriuwster is tige wiis en grutsk dat de boeken der binne en fynt it wichtich dat der ek foar de begjinnende lêzer yn it Frysk goeie materialen binne.

“Mei dizze searje is der foar it earst in rige kleurige boeken om it begjinnend lêzen yn it Frysk foarm te jaan.”

Lida Dykstra

Yn de rige binne de folgjende fiif boeken ferskynd:

Foto: Afûk

Pas op, baarch!

Baarch fynt in hiel bysûndere pin. Hy makket allegear prachtige tekeningen. Dat is leuk! Mar as er in enge foks tekenet… Dan blykt dat syn tekeningen begjinne te libjen!

Knyn yn de put

Knyn wol graach in kado oan Mees Bok jaan. Se giet op syk yn de bosk. In lekkere nút of in moaie bloeiende tûke? As se in hege tûke plôkje wol, falt se yn in âlde put. Wat no?

Pup giet te fier

Mees Bok giet mei de groep nei it strân. Se bouwe in kastiel fan sân, genietsje fan de sinne en Mees Bok docht in knipperke. Se ha net yn ’e gaten dat Pup mei syn flot fierstente fier de see yn driuwt. Mei-elkoar kinne se Pup krekt op ’e tiid rêde.

Laam, wat bist tûk!

Mees Bok is siik! Hy hat it sop fan in din nedich, mar dat is op! Laam beslút om it op te heljen yn de bosk. Mar dêr leit in berch snie. De freonen geane mei. Soe it se slagje om de beam te finen en op ’e tiid wer thús te kommen?

De hut fan Das

Das bout in hut en yn dy hut is hy de baas. Mar de oaren meie der ek yn. Se nimme allegear wat mei en as der ek noch in fee lânskomt, wurdt it hielendal feest.

Boekgegevens De groep fan Mees Bok

 • Auteur: Lida Dykstra
 • Yllustrator: Ina Hallemans
 • Utfiering: hardcover
 • Tal siden: 29
 • Taal: Frysk
 • Ferkeappriis: € 9,95
 • www.websjop.afuk.frl
 • Pas op, baarch!
  ISBN: 978 949 3318113
 • Knyn yn de put
  ISBN: 978 949 3318120
 • Pup giet te fier
  ISBN: 978 949 3318151
 • Laam, wat bist tûk!
  ISBN: 978 949 3318144
 • De hut fan Das
  ISBN: 978 949 3318137

U.D.I. Runerwold wint Drents ienakterfestival Kört&Goed

In theater De Tamboer in Hoogeveen hef rederiekerskamer U.D.I. oet Runerwold op zaoterdag 1 april het ienakterfestival van streektaolorganisatie Huus van de Taol wunnen. De tenielgroep voerde het stuk ‘Viefsterrensafari’ op. Dit is een nei stuk schreven deur Marianne Braam. In 2020 hef het Huus van de Taol een cursus ienaktersschrieven had. Met groot succes, der bint zu’n tien neie ienakters schreven. Marianne Braam hef ‘Viefsterrensafari’ tiedens deze cursus schreven.

In theater De Tamboer in Hoogeveen kreeg het pebliek zaoterdagaovend een vol pergramma te zien. ‘De Wichter oet Vrèeis’ stunden op de plaanken met een zölfgeschreven stuk en theatergroep ‘Plat op Pad’ oet Nei-Moscou speulde de klassieker ‘Brandsma vrag een hoesholdster’. 

In de tied tussen de tenielstukken was der meziek van de zes vrouwlu van ‘Dwarzz’ oet Emmen. Nao de veurdracht van schriefster Yvonne Bijl meuk de jury de winnaar bekend. De speulers van U.D.I. oet Runerwold gungen met de eerste pries hen hoes, theaterbonnen en het bord ‘Winnaar Drents Ienakterfestival 2023’. In 2017 en 2019 stund U.D.I. ok al in de finale. Dus drie maol is scheepsrecht. Het Huus van de Taol hoopt in 2025 de viefde editie van het festival te organiseren.

Speulers van U.D.I. Runerwold. Foto: Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten weden waor de gebroekers wies met bint en die de niet-gebroekers wardeert.

Drents ienakterfestival “Kört&Goed” op 1 april in Hoogeveen

Kaortverkoop finale in De Tamboer in Hoogeveen is begund
Streektaolorganisatie Huus van de Taol organiseert veur de veerde maol het Drentstaolige ienakterfestival Kört&Goed. Vief tenielgroepen streidt in theater De Tamboer in Hoogeveen um de hoogste eer. Wel wint het ienakterfestival in 2023? In 2019 was de veurige editie. Destieds wun tenielvereniging Crescendo oet Gieterveen.

Finale Hoogeveen op 1 april
Op zaoterdagaovend 1 april staot de vief ienakters in de Passagezaal van theater De Tamboer in Hoogeveen. Het publiek kreg tenielstukken te zien die tussen de 15 en 30 minuten lang bint.

Een deskundige jury zöt de tenielstukken veur het eerst en bepaolt an het ende van de aovend welke club de winnaor is van Kört&Goed 2023. In de pauzes zult de vrouwlu van zanggroep Dwarzz oet Emmen optreden.

Kaorten kost € 15,00 en kunt in de webshop van huusvandetaol.nl besteld worden en op de aovend zölf an de zaal kocht worden. Aanvang: 20.00 uur.

Foto: Anneke Bloema

Waorom?
Huus van de Taol is de streektaolorganisatie die het Drents anfietert met as doel um het een taol te laoten weden waor de gebroekers groots op bint en die de niet-gebroekers waardeert. Op het gebied van het toneel nemp het Drents een prominente plaots in. Veul verieniging in oeze provincie speult stukken in het Drents. Mensen als Herman van der Aa, Jan Veenstra, Ben ten Velde, Marga Kool, Erik Harteveld en Harm Dijkstra levert hieran een grote bijdrage. Het Huus van de Taol gef het speulen van Drentstalig teniel geern een extra drukkertie in de rug.

Inschrieving ienakterfestival Kört&Goed 2022 giet lös

In meert 2022 is der weer een neie editie van ienakterfestival Kört&Goed. De drei veurrondes bint in Zeijen (5 meert), Noord-Slien (11 meert) en Dwingel (12 meert). Op zaoterdag 26 meert is de finale in schouwburg Ogterop in Möppelt. Van 1 oktober tot an 1 november 2021 kunt tenielgroepen zuch veur het festival anmelden.

Aal twei jaor organiseert streektaolorganisatie Huus van de Taol het ienakterfestival Kört&Goed. De opzet is aal maol geliek: op zien hoogst twaalf ienakters wordt op drei aovenden op drei verschillende plekken in Drenthe speuld. Een jury beoordielt wat der op de plaanken bracht wordt. De winnaars van de drei veurrondes én de beste tweide gaot deur naor de finale. Een neie jury kös oet de finalisten een winnaar.

Wel kan metandoen

Tonielverienings, buurtverienings, vriendenclubs: elkenien die in groepsverband aordigheid hef an tenielspeulen kan zuch anmelden um metan te doen. De grootte van de groep is niet belangriek, wál of de groep op het podium past. De veurrondes speul we op kleine podiums.

Eisen

Een ienakter duurt umdebij twintig tot dartig minuten en is hielemaol of grotendiels in het Drents. De keuze van het genre is vrij; van femilieveurstelling tot klucht tot erensachtig drama kuj opvoeren. Tussen de verschillende stukken is der vaak weinig wisseltied, dus het decor muj klein holden. Op de site huusvandetaol.nl/opdeplaanken staot veule neie ienakters veur elkenien um te gebroeken.

Foto: Crescendo Gieterveen / foto maokt deur Anneke Bloema / Thefactory2

Vergoeding en begeleiding

Elke groep die metan döt kreg € 100,- um in elk geval een diel van de kosten betalen te kunnen. Wieder hebt de dielnimmers recht op deskundige hulp op het gebied van de Drentse taol en understeuning bij de regie (via het Huus van de Taol).

Anmelden

Anmelden kan deur een mail te sturen, veur 1 november 2021, naor info@huusvandetaol.nl

En veur meer informatie kuj op huusvandetaol.nl/opdeplaanken/teniel terecht.

Foarstelling: Vader en Zoon

Tweintich jier lyn spilen Joop en Mads Wittermans Vader en Zoon. No stean se wer tegearre op it toaniel, mar der is wol wat feroare! Yn de foarstelling fan doe hie heit lêst fan in midlifekrisis en wegere soan, nettsjinsteande ynspanningen fan syn heit, te foldwaan oan de noarmen fan de maatskippij. Anno 2021 sit de soan tsjin in midlifekrisis oan en liket er konformist wurden te wêzen. Wylst yn heit de anargist wekker wurdt; hy set him ôf tsjin alle regels dy’t it âlder wurden en de oankommende dea mei har meibringe. De rollen binne dus folslein omdraaid, of leit it wat oars?

Seis skriuwers (Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman) skreaunen nije teksten. Troch Jan Veldman en regisseur Liesbeth Coltof binne dy op keunstige wize mei elkoar ferflochten. Vader en Zoon is in spul tusken feit en fiksje, doe en no. It is in humoristyske, oandwaanlike en soms pynlike teaterdialooch. In hertstochtlik petear oer âlder wurde, jierrenlange patroanen en elkoar los doare litte.

tekst: Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman
spul: Joop Wittermans, Mads Wittermans
regy: Liesbeth Coltof
dramaturgy: Jan Veldman
foarmjouwing: Guus van Geffen
kostúms: Mathilde van der Hoop
Vader en zoon is foar it grutste part Nederlânsktalich mei sa no en dan Frysk. De foarstelling is in ko-produksje fan Tryater en Theater Producties Wittermans.