Webstee EBLT yn de loft / Eigen website veur ’t Nedersaksisch en ’t Fries / Website EBLT in de lucht

Webstee EBLT yn de loft

Fan 21 maart ôf is it webstee fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) yn de loft. It EBLT wie earder ûnderdiel fan de Europeeske koepelorganisaasje EBLUL en hie sadwaande in plak op harren webstee. Sûnt 2010 bestiet dy koepelorganisaasje net mear. De leden fan it EBLT hawwe besletten dat it EBLT him oanslute sil by de Europeeske organisaasje Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) en dat it EBLT trochgiet mei har wurk op nasjonaal en provinsjaal nivo. Dêrfoar is it nedich, dat der in nij logo en in webstee komme. Beide binne no sichtber op www.eblt.nl

It EBLT bestiet út fertsjintwurdigers fan 21 organisaasjes dy’t harren ynsette foar de posysje fan it Frysk en it Nedersaksysk. Dit binne twa fan de talen dêr’t Nederlân ferplichtings hat tsjinoer de ynternasjonale mienskip, nei it yn wurking kommen (1998) fan it Europeesk Hânfêst foar regionale of minderheidstalen (Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden) fan de Rie fan Europa.

It EBLT soarget foar de promoasje en beskerming fan it Frysk en Nedersaksysk yn Nederlân en yn de Europeeske Uny (EU), de Rie fan Europa en harren ynstellingen. Hjirfoar wurdt wetlike en politike stipe socht op Europeesk, nasjonaal en provinsjaal nivo.

Eigen website veur ’t Nedersaksisch en ’t Fries

Vanof 21 meert is der veur ’t Nedersaksisch en ’t Fries een gezamenlijke zelfstandige ni’je website met een ni’j logo. Beide bint now te zien op www.eblt.nl

Zo’n 21 Nederlaandse organisasies wärkt al een antal jaoren samen in et EBLT (ofkörting veur: Europees Buro veur Kleine Talen). Dat EBLT zet zich der veur in umme de posisie van ’t Nedersaksisch en ’t Fries te bevörderen en te verstärken. Dat gebeurt deur wettelijke en politieke steun te zuken in Nederlaand, nationaal én provinciaal, maar ok op Europees niveau bi’j de EU, de Raod van Europa en de instellingen daorvan.

’t Nedersaksisch en ’t Fries bint allebeide talen waorveur Nederlaand verplichtingen ef an-egaon tegenaover de internationale gemienschop, nao ’t in wärking treden (1998) van ’t Europees Haandvest veur streektalen of talen van minderheden van de Raod van Europa.

In de veurbieje jaoren hadden disse streektalen een plase op de website van Europese koepelorganisasie EBLUL, maar dat instituut is in 2010 op-eheven. Noe zöch EBLT ansluting bi’j ’t Europese Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD = Europees netwärk umme de verscheidenheid van talen te bevörderen). Het wärk van de EBLT giet der evenzogoed umme deur.

Website EBLT in de lucht

Vanaf 21 maart is de website van het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) in de lucht. Het EBLT was eerder onderdeel van de Europese koepelorganisatie EBLUL en had een eigen plaatsje op hun website. Sinds 2010 bestaat die koepelorganisatie niet meer. De leden van het EBLT hebben besloten dat het EBLT zich gaat aansluiten bij de Europese organisatie Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) en dat het EBLT haar blijft inzetten op nationaal en provinciaal niveau. Daarom is er een nieuw logo en een website ontwikkeld. Beide zijn nu zichtbaar op www.eblt.nl

Het EBLT bestaat uit vertegenwoordigers van 21 organisaties die zich inspannen voor de positie van het Fries en het Nedersaksisch. Tegenover deze twee talen heeft Nederland verplichtingen naar de internationale gemeenschap, na het in werking treden (1998) van het Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden van de Raad van Europa.

Het EBLT zorgt voor de promotie en bescherming van het Fries en het Nedersaksisch in Nederland en in de Europese Unie (EU) en de Raad van Europa, en hun instellingen. Hiervoor wordt wettelijke en politieke steun gezocht op Europees, nationaal en provinciaal niveau.

Reagearje

Dyn e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *