Grut Frysk Diktee 2012!

 

Rients Gratama skriuwt it diktee fan 2012

Dochst mei?

Op woansdei 9 maaie wurdt wer it Grut Frysk Diktee holden. Doarsto de útdaging oan om sjen te litten hoe’tsto it Frysk yn ‘e macht hast? Doch dan mei oan de kwalifikaasje om dy te pleatsen foar de finale!

Meidwaan? Streekje de flaters oan yn dit kwalifikaasjediktee en set achter elke sin hoefolle flaters asto yn dy sin fûn hast. Komma’s telle net mei. Tel de flaters op en skriuw ek it totaal op. Dêrnei even dyn namme, adres, tillefoannûmer en e-mailadres maile nei: fryskdiktee @ fryske-akademy.nl en klear!

De bêste ynstjoerings wurde útnoege om mei te dwaan oan de grutte finale op 9 maaie. Dyn ynstjoering moat foar 22 april binnen wêze.

Pjutteboartersplak It Krobbenêst yn Drachtster Kompenije meartalich


Op tiisdei 3 april kriget pjutteboartersplak It Krobbenêst yn Drachtster Kompenije it sertifikaat “Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling”. It Krobbenêst makket ûnderdiel út fan St. M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland)  en is it earste plak fan dy organisaasje dat sertifisearre wurdt. M.O.S. wol de kommende tiid mear omtinken jaan oan meartalichheid.

It sertifikaat wurdt oerlange troch Riemkje Pitstra, skriuwster fan de populêre Tomke ferhaaltsjes. Dêrneist sil frou Pitstra foarlêze yn har ferteljas.

Continue reading “Pjutteboartersplak It Krobbenêst yn Drachtster Kompenije meartalich”

Boargerinisjatyf foar ko-offisjele status Frysk yn Europa

Der komt in boargerinisjatyf om 9 lytsere talen yn de EU in ko-offisjele status te jaan. Foar it inisjatyf moatte yn 10 lidsteaten mei-inoar 233.000 hantekenings ophelle wurde, yn Nederlân sa’n 18.750.

It inisjatyf waard dit wykein op de EFA-konferinsje yn Ljouwert presintearre troch de Letske Europarlemintariër Tatjana Zdanoka. Sy komt op foar de Russyske minderheid yn Letlân. As it Frysk in ko-offisjele status krijt meie je yn it Frysk in brief nei de Europeeske ynstellings yn Brussel stjoere.

Publyksdokuminten fan de Europeeske Uny komme dan ek beskikber yn it Frysk. Neffens de FNP kin it boargerinisjatyf om ek it Frysk in ko-offisjele status te jaan yn de Europeeske Uny in trochbraak neamd wurde.

Mear hjiroer by FNP en Omrop Fryslân.

FNP hjit 155 Europeeske politisy wolkom yn Ljouwert

De FNP is tusken 22 en 25 maart gasthear fan politisy dy’t út hiel Europa nei Fryslân ta komme foar it EFA-kongres. It kongres sil hâlden wurde yn it WTC te Ljouwert. De 155 dielnimmers fan de 36 lidorganisaasjes fan de EFA fertsjintwurdigje kultueren en regio’s út 18 EU-lidsteaten. Under de bywêzigen binne seis Europarlemintariërs út Skotlân, Flaanderen, Galisië, Korsica en Letlân. It EFA kongres set útein mei de Algemiene Ledegearkomste dy’t mei iepene wurde sil troch Kommissaris John Jorritsma.

Op it EFA-kongres sille de dielnimmers prate oer de politike ûntwikkelings yn Europa. It giet dêrby sawol om ynhâldlike ûnderwerpen dy’t behannele wurde yn it Europeesk Parlemint as yn de EU-lidsteaten en regio’s sels. De EFA sit mei 7 minsken yn it Europeesk Parlemint en  fertsjintwurdiget dêr mei de Greens de fjirde fraksje yn grutte. De FNP is lidorganisaasje fan de EFA en hat sa streekrjocht yngong en kontakt mei de minsken yn it Europeesk Parlemint.

Continue reading “FNP hjit 155 Europeeske politisy wolkom yn Ljouwert”

Gien erkenning Nedersaksisch onder deel III Europees Handvest

Het Nedersaksisch taalgebied loopt tot Denemarken en Polen

Minister Spies van Binnenlandse Zaken hef besleuten dat Nederland niet kenbaar giet maken an de Raod van Europa dat de bescherming van het Nedersaksisch veurtaon valt onder deel III van het Europees Handvest.

Brief Minister Spies aan 4 provinciale overheden over erkenning van het Nedersaksisch onder deel III
Bijlage 1 – inventarisatie erkenning Europees Handvest

Antwoorden Minister Spies op Kamervragen over de wens van gemeenten om het Nedersaksisch als streektaal te erkennen

André Hottenhuislezing geet oawer de Heliand

In TwentseWelle gef 28 meert de derde André Hottenhuisleazing. Dan gef ’t altied ne wettenschappelijke kiek op de streektaal.

Dit joar sprek prof. Anne van der Meiden en drs. Harry Morshuis. Bear hebt de Heliand, ’n book met de evangeliën in ’t oald-Saksisch oet 830, vertaald noar ’t Twents. De Heliand is kottens vertaald in vief Nedersaksische streektalen. Dee vertalingen wordt op 25 mei officieel presenteerd. Van der Meiden geet in op de inculturatie,-het anpassen an ne vrömde cultuur- dee in de Heliand zit. Morshuis hef ’t met de Hottenhuisleazing oawer de verschillen en oawereenkomsten tuske ’t Oaldsaksisch en ’t Twents van dizze tied.

De Hottenhuisleazing op 28 meert is in TwentseWelle, het Rozendaal 11 in Eanske en begeent um 20.00 uur. Um der in te kommen kost € 5,-. Loat ’t veurof efkes wetten met mail: info @ twentsewelle.nl of (053) 4807680 a’j komt.

Meer informatie over deze lezing, ook in het Nederlands, is hier te vinden.

Drèents Liedtiesfestival

Drèents LiedtiesfestivalDe inzendtermien van neie Drèentse liedties veur het Drèents Liedtiesfestival is verstreken.Totan de eersten meert kunden schrievers, componisten, zangers en zangeressen heur neischreven liedties insturen. An die oproep is flink geheur geven, want der bint umdebij de veertig liedties binnenkommen bij het Huus van de Taol.

De beoordielingskemmissie, bestaond oet de leden van de meziekwarkgroep van het Huus van de Taol, zal zuch der de ankommen tied over boegen en oet alle inzendings de beste tien kiezen die deurgaot hen de finale. De verwachting is dat de tien finalisten begun april bekend bint.

De finale is op zaoterdag 26 mei en zal op RTV Drenthe te zien weden. Deur te stemmen via het internet kan het pebliek metbeslissen wel of de winnaar van de eerste editie wordt van het Drèents Liedtiesfestival.

Liet International nei Asturië en Korsika

De Asturiana Mining Company docht foar Asturias mei oan Liet International

De folgjende edysje fan Liet International is op 1 desimber 2012 yn de Asturyske havenstêd Gijón/Xixón. It regear fan de autonome regio Asturias makke de datum ein febrewaris buorkundich op it Asturyske sjongfestival Premiu al Meyor Cantar. Sawol de Premiu al Meyor Cantar as Liet International wurde dit jier organisearre yn de Asturyske kultuertimpel Laboral Ciudad de la Cultura, in lyts eintsje bûten it sintrum fan Gijón/Xixón. De Premiu al Meyor Cantar, dy’t live útstjoerd waard troch de Asturyske omrop RTPA, waard wûn troch de formaasje Asturiana Mining Company mei de tonada “Si nun conoces Val.Louta”. In tonada is in lied yn de tradisjonele styl fan Asturië en begjint meastentiids a capella of allinnich mei de begelieding fan in drum. It is dit jier foar it earst dat Asturië mei in tonada meidocht oan Liet International.

De winnende tonada waard opfallend genôch skreaun troch de Amerikaanske muzikant en songwriter Michael Lee Wolfe, dy’t al 27 jier yn Asturië wennet en wurket. De Asturiana Mining Company krige de priis fanwege de kwaliteit fan it lied en de treflike live útfiering, dy’t ek in soad bijfal krige yn de seal. It nivo fan de Premiu al Meyor Cantar wie heech. Under de fiif finalisten wienen mar leafst twa eardere dielnimmers oan Liet International: sawol Alfredo González (2009) as de band Xera (2010) fertsjintwurdigen Asturië al in kear. Mar de sjuery – mei Onno Falkena as Fryske fertsjintwurdiger – makke dit kear in oare kar en joech de foarkar oan de Asturiana Mining Company. Alhoewol’t Liet International ein dit jier yn Gijón/Xixón is, mei de band dochs op reis. De band krige nammentlik in útnoeging om mei te dwaan oan in muzykfestival op Korsika op 19 maaie.

Continue reading “Liet International nei Asturië en Korsika”

Webstee EBLT yn de loft / Eigen website veur ’t Nedersaksisch en ’t Fries / Website EBLT in de lucht

Webstee EBLT yn de loft

Fan 21 maart ôf is it webstee fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) yn de loft. It EBLT wie earder ûnderdiel fan de Europeeske koepelorganisaasje EBLUL en hie sadwaande in plak op harren webstee. Sûnt 2010 bestiet dy koepelorganisaasje net mear. De leden fan it EBLT hawwe besletten dat it EBLT him oanslute sil by de Europeeske organisaasje Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) en dat it EBLT trochgiet mei har wurk op nasjonaal en provinsjaal nivo. Dêrfoar is it nedich, dat der in nij logo en in webstee komme. Beide binne no sichtber op www.eblt.nl

It EBLT bestiet út fertsjintwurdigers fan 21 organisaasjes dy’t harren ynsette foar de posysje fan it Frysk en it Nedersaksysk. Dit binne twa fan de talen dêr’t Nederlân ferplichtings hat tsjinoer de ynternasjonale mienskip, nei it yn wurking kommen (1998) fan it Europeesk Hânfêst foar regionale of minderheidstalen (Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden) fan de Rie fan Europa.

It EBLT soarget foar de promoasje en beskerming fan it Frysk en Nedersaksysk yn Nederlân en yn de Europeeske Uny (EU), de Rie fan Europa en harren ynstellingen. Hjirfoar wurdt wetlike en politike stipe socht op Europeesk, nasjonaal en provinsjaal nivo.

Eigen website veur ’t Nedersaksisch en ’t Fries

Vanof 21 meert is der veur ’t Nedersaksisch en ’t Fries een gezamenlijke zelfstandige ni’je website met een ni’j logo. Beide bint now te zien op www.eblt.nl

Zo’n 21 Nederlaandse organisasies wärkt al een antal jaoren samen in et EBLT (ofkörting veur: Europees Buro veur Kleine Talen). Dat EBLT zet zich der veur in umme de posisie van ’t Nedersaksisch en ’t Fries te bevörderen en te verstärken. Dat gebeurt deur wettelijke en politieke steun te zuken in Nederlaand, nationaal én provinciaal, maar ok op Europees niveau bi’j de EU, de Raod van Europa en de instellingen daorvan.

’t Nedersaksisch en ’t Fries bint allebeide talen waorveur Nederlaand verplichtingen ef an-egaon tegenaover de internationale gemienschop, nao ’t in wärking treden (1998) van ’t Europees Haandvest veur streektalen of talen van minderheden van de Raod van Europa.

In de veurbieje jaoren hadden disse streektalen een plase op de website van Europese koepelorganisasie EBLUL, maar dat instituut is in 2010 op-eheven. Noe zöch EBLT ansluting bi’j ’t Europese Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD = Europees netwärk umme de verscheidenheid van talen te bevörderen). Het wärk van de EBLT giet der evenzogoed umme deur.

Website EBLT in de lucht

Vanaf 21 maart is de website van het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) in de lucht. Het EBLT was eerder onderdeel van de Europese koepelorganisatie EBLUL en had een eigen plaatsje op hun website. Sinds 2010 bestaat die koepelorganisatie niet meer. De leden van het EBLT hebben besloten dat het EBLT zich gaat aansluiten bij de Europese organisatie Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) en dat het EBLT haar blijft inzetten op nationaal en provinciaal niveau. Daarom is er een nieuw logo en een website ontwikkeld. Beide zijn nu zichtbaar op www.eblt.nl

Het EBLT bestaat uit vertegenwoordigers van 21 organisaties die zich inspannen voor de positie van het Fries en het Nedersaksisch. Tegenover deze twee talen heeft Nederland verplichtingen naar de internationale gemeenschap, na het in werking treden (1998) van het Europees Handvest voor streektalen of talen van minderheden van de Raad van Europa.

Het EBLT zorgt voor de promotie en bescherming van het Fries en het Nedersaksisch in Nederland en in de Europese Unie (EU) en de Raad van Europa, en hun instellingen. Hiervoor wordt wettelijke en politieke steun gezocht op Europees, nationaal en provinciaal niveau.