Verzuuk om ieders solidariteit veur diel III Nedersaksisch

Beste EBKT/EBLT-leden en aanderen,

Uut naeme van SONT wil ik jim solidariteit vraogen veur de lopende aktie veur de toekenning van diel III veur et Nedersaksisch. Et is een aktie die lopt via een ni’je Nedersaksisch webstee en hi’j is insteld deur de regionaole overheden i.s.m. de streektaelinstellings. De Nedersaksische overheden en de streektaelinstellings nugen iederiene de petisie te tekenen. Die is te vienen op: www.nedersaksisch-is-een-taal.nl

Et Nedersaksisch moet diel 3 van et haandvest now eindelik een keer toewezen kriegen. Nao 17 jaor studie, drie keer bewiezen dat et Nedersaksisch voldot an de kriteria en weer mit de pette in de haand vraogen moet et toch een keer gebeuren in Den Haag: help mit en teken daoromme asjeblieft. Op de webstee die ik nuumde geven de overheden naodrokkelik tekst en uutleg. Een twiede vraoge is om disse anmoediging tot solidariteit deur te geven en vule meer meensken te nugen om te tekenen. Alvast veul daank aj’m de muuite nemen willen.

Henk Bloemhoff

Nije kânsen foar de Fryslannen

It 25ste Grutfrysk KongresFryske Rie

Dizze kongressen binne der sûnt 1925, yn of by ien fan de Fryslannen yn Nederlân en Dútslân. No dus it 25ste, en diz’ kear yn Harns.

De Fryslannen lizze op it fuottenein fan de ekonomyske en politike sintra. Ekonomyske ûntjouwings geane by ús stadiger en wy bliuwe wat ynkommen oanbelanget efteroan. It giet op dit stuit yn Dútslân en Nederlân wol of net goed mei de ekonomy. Mar ek al giet it goed, wy bliuwe emigraasjelannen. By ús ûntsteane krimpregio’s. Is dat echt in bedriging, sa as ús oanpraat wurdt? It biedt ek kânsen! Net yn de nederklits sitte, mar oanpakke! Wy moatte ússels rêde.

Nije kânsen foar de Fryslannen! Dêr giet dit kongres oer. Kom ek en praat mei! En genietsje fan it noflike treffen mei oare Friezen, ek op de waadseetocht. Skriuw daliks yn!

Mear ynformaasje en antwurdkaart fine jo hjir.

Fryske Donald Duck

Nei it suksesfolle Nederlânsktalige Fryslânnûmer fan ‘een vrolijk weekblad’ is fan freed 13 april ôf it ienige echte ‘fleurich Frysk blêd’ fan Donald Duck te keap. Yn de Fryske Donald Duck ferskine yn totaal 9 yn it Frysk oersette strips. Yn de ferhalen falt op dat der in soad omtinken is foar sport en fansels komme grutte Fryske sporteveminten lykas it skûtsjesilen en de Alvestêdetocht foarby. It is dan ek gjin tafal dat de presintaasje fan it earste nûmer op freed 13 april plakfine sil yn Sportstad Heerenveen.

‘Omdat der yn de Fryske Duck in soad omtinken is foar ferskate Fryske sporten en sporteveneminten, like it ús in aardich idee om dêr yn de presintaasje wat mei te dwaan’, seit Koen Eekma, direkteur fan de Afûk. ‘Dêrom hawwe wy skoallen oanskreaun en binne sa’n 100 skoalbern útsocht om ta eare fan it ferskinen fan dizze spesjale Fryske Duck mei te dwaan oan in alternative Alvestêdetocht.’ Foardat de bern mei harren tocht útein sette sil earst it offisjele earste eksimplaar fan de Fryske Donald Duck op ludike wize troch Kommissaris fan de Keninginnne John Jorritsma útrikt wurde. It startskot foar de Alvestêdetocht wurdt jûn troch foarsitter Wiebe Wieling fan de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. De ferskate sportive aktiviteiten wurde begelaat troch ferneamde Fryske (âld)sporters, dêrûnder Margot Boer, Foppe de Haan en Evert Wilstra.

Continue reading “Fryske Donald Duck”

Stim op de Afûk as leukste winkel fan Fryslân

Leukste Winkel fan FryslânStim op de Afûk as leukste winkel fan Fryslân en win moaie prizen!

De Fryske boek- en taalwinkel fan de Afûk docht mei oan de leukste winkel fan Fryslân-ferkiezing. Om sa heech mooglik te einigjen hawwe wy sa folle mooglik stimmen nedich. Dêrom freegje wy jo in stim út te bringen op de Afûk fia: www.lwvf.nl/221. Stimme kin noch oant en mei tongersdei.

Alfêst betanke!

Wa wint de Fedde Schurerpublykspriis?

It lêzerspublyk kin no stimme

Sûnt 6 april is de website www.fedde2012.nl iepensteld. It Fryske lêzerspublyk kin op dy site syn favoryt oanwize foar de Fedde Schurerpublykspriis. Yn it nijste nûmer fan algemien-kultureel opinyblêd De Moanne is in shortlist bekendmakke fan fiif titels dêr’t út keazen wurde kin. De shortlist is opsteld troch in kommisje, dy’t Deputearre Steaten ek in advys jout foar de Fedde Schurerpriis. Sawol dizze sjuerypriis as de publykspriis wurdt om de trije jier troch de Provinsje Fryslân útrikt foar it bêste Fryske debút of debút yn in nij sjenre. De prizen bedrage €2000 elk.

De fiif nominearre titels binne:
1. De oerwinnings fan Tido Houtsma – Thys Wadman – Ferhalen foar bern fan groep 7/8 en de brêgeklasse
2. Fan glês it brekken – Elske Kampen – Gedichten
3. Fol túch de mist yn – Hidde Boersma – Ferhalen
4. De keunstner fan it dûbele krús. Gerben Rypma – Eeltsje Hettinga – Monografy
5. Identiteit & kowesturten. Essays oer Fryske literatuer – Abe de Vries – Essays en kritiken

De advyskommisje foar de Fedde Schurerpriis is ôfrûne hjerst ynstallearre en bestiet út Tsead Bruinja, Hille Faber en Mette Meinou Piebenga. De organisaasje fan de publykspriis is yn hannen fan Tresoar. De priisútrikking is op freed 12 oktober om 16:00 oere yn it Provinsjehûs.

Henk Bloemhoff geridderd op jubileum Schrieversronte

De Stellingwerver taalkundige Henk Bloemhoff is donderdag bij het 40-jarig jubileum van de Stellingwerver Schrieversronte in Noordwolde benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Bloemhoff kreeg de ridderorde opgespeld door burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf. Bloemhoff heeft bijzonder veel voor het Stellingwerfs betekend als taalkundige en woordenboekmaker. Ook was hij voorzitter van de Stellingwarver Schrieversronte. Volgens burgemeester Oosterman is het Bloemhoff door zijn ijver en publicaties gelukt om het Stellingwerfs te professionaliseren en op een hoger plan te brengen. Op de jubileumviering werd verder ook stilgestaan bij het besluit van minister Spies van Binnenlandse Zaken om het Nedersaksisch geen hogere bescherming te geven. Voorzitter Ype Dykstra van de Schrieversronte noemde dat besluit ‘bijzonder onverstandig’. De minister is nog niet van de Stellingwervers en de andere Nedersaksen af, zo zei hij.

Henk Bloemhoff was niet de enige Stellingwerver die in het zonnetje werd gezet. Redacteur Jannes Westerhof van tijdschrift De Ovend ontving de Stellingwarfpries uit handen van Ype Dykstra. Met de officiële jubileumviering is het jubileum van de Schrieversronte allesbehalve afgesloten. Het jubileumprogramma gaat nog maandenlang door. Op het programma staan onder meer nog een Stellingwerver reünie en een brunch in de natuur. Kijk voor het volledige programma op de themasite Stellingplus.

Luister naar ridder Henk Bloemhoff

De taal van Overijssel

De taal van Overijssel on-line

Hier komt ‘De taal van Overijssel’.

Een site met alle informatie over streektalen binnen Overijssel. Deze site wordt ontwikkeld door de IJsselacademie en TwentseWelle, ondersteund door de provincie Overijssel.

Vooralsnog wordt er nog hard gewerkt aan de website, maar bezoekers kunnen al wel een zelf opgenomen fragment in hun streektaal insturen.

Grut Frysk Diktee 2012!

 

Rients Gratama skriuwt it diktee fan 2012

Dochst mei?

Op woansdei 9 maaie wurdt wer it Grut Frysk Diktee holden. Doarsto de útdaging oan om sjen te litten hoe’tsto it Frysk yn ‘e macht hast? Doch dan mei oan de kwalifikaasje om dy te pleatsen foar de finale!

Meidwaan? Streekje de flaters oan yn dit kwalifikaasjediktee en set achter elke sin hoefolle flaters asto yn dy sin fûn hast. Komma’s telle net mei. Tel de flaters op en skriuw ek it totaal op. Dêrnei even dyn namme, adres, tillefoannûmer en e-mailadres maile nei: fryskdiktee @ fryske-akademy.nl en klear!

De bêste ynstjoerings wurde útnoege om mei te dwaan oan de grutte finale op 9 maaie. Dyn ynstjoering moat foar 22 april binnen wêze.

Pjutteboartersplak It Krobbenêst yn Drachtster Kompenije meartalich


Op tiisdei 3 april kriget pjutteboartersplak It Krobbenêst yn Drachtster Kompenije it sertifikaat “Pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling”. It Krobbenêst makket ûnderdiel út fan St. M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland)  en is it earste plak fan dy organisaasje dat sertifisearre wurdt. M.O.S. wol de kommende tiid mear omtinken jaan oan meartalichheid.

It sertifikaat wurdt oerlange troch Riemkje Pitstra, skriuwster fan de populêre Tomke ferhaaltsjes. Dêrneist sil frou Pitstra foarlêze yn har ferteljas.

Continue reading “Pjutteboartersplak It Krobbenêst yn Drachtster Kompenije meartalich”