Wedstriid nije Fryske wurden

Mar leafst 61 persoanen hawwe meidien oan de wedstriid nije Fryske wurden, útskreaun troch de Ried fan de Fryske Beweging, yn gearwurking mei de Fryske Akademy en Tresoar. De bedoeling wie om út in list fan 24 Hollânske wurden dy’t yn 2012 yn ’t nijs wiene, in moaie Fryske oersetting te meitsjen.
De sjuery, besteande út Truus de Vries, Hindrik Sijens en Wieke de Haan, hat sjoen nei hoe orizjineel, yntuïtyf en praktysk tapasber de wurden wiene en oft it flot Frysk wie. Boppedat moast it nije Fryske wurd safolle mooglik de lading dekke.
Continue reading “Wedstriid nije Fryske wurden”

Bijzondere Lezing door prof. dr. Arjen Versloot op donderdag 29 november

In samenwerking met de Illustere School, UvA

Lezing/College

Prof. dr. Arjen Versloot is hoogleraar Germaanse taalkunde, in het bijzonder de Duitse, Scandinavische en Friese talen. Daarin opgenomen de Bijzondere leerstoel Friese taalkunde, ingesteld vanwege de Fryske Akademy in Leeuwarden.

Mercator Network Newsletter

Newsletter number 82 (May 2012)

The Mercator newsletter informs you about the news of the five Mercator Network partners:
* mercator research centre of the fryske akademy
* mercator media
* mercator legislation
* centre for finnish studies
* research institute for linguistics

Focus lies on multilingual regions dealing with regional or minority languages, but also immigrant languages and smaller state languages, with emphasis on language needs arising from migration and globalisation.