MySchoolsNetwork reikt prijs uit voor mooiste woord

MySchoolsNetwork reikt op woensdag 15 april een prijs uit voor het mooiste woord. De prijsuitreiking vormt de afsluiting van het event ‘Most interesting word in my own (minority) language’. Verschillende Friese en Nederlandse basisscholen, maar ook scholen in Mexico, Belarus, Rusland, en Ecuador nemen deel aan het event. Doel van de wedstrijd is cultuur en meertaligheid een platform te geven.
Lês mear…

Bern wurde faker meartalich grutbrocht

Foto: René Koster

It tal âlden dat bern Frysk- of meartalich grutbringt, nimt wer ta. Dochs kieze bern der letter faak foar om allinnich Nederlânsk te brûken, ek thús. Yn de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel is de GGD no frege op de konsultaasjeburo’s al omtinken te jaan oan it meartalich grutbringen.

Dat bart yn it projekt ‘Overdracht thuistaal’ dat opset is mei help fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Afûk. Op it konsultaasjeburo yn Snits waard moandei mei it projekt úteinset mei de presintaasje fan it saneamde ‘Taalgroeiboekje’.

Boarne: Omrop Fryslân

Nynke Gijsen wint Frysktalige sjongfestival Sjong

Foto: Pieter de Vries

It Frysktalige sjongfestival foar jongerein, SjONG, is wûn troch Nynke Gijsen (13). De sjuery wie te sprekken oer har prachtige stim, goede sjongkwaliteiten en natuerlike poadiumpresintaasje.

Nynke song har eigen Fryske oersetting fan ‘You’ve got a friend’ fan Carole King. Se pakte ek de tredde priis by de prizen foar de bêste Fryske songteksten. Nynke komt fan Heech en sit op it Bogerman yn Snits. Se wint de Johan Bloem Bokaal, de wikselpriis fan Sjong, en in optreden yn Noardewyn Live. It festival yn Sense yn Dokkum luts 250 besikers.

De twadde priis gong nei de band Kings of Diamonds mei Jelmer Braaksma (16), Thijs de Jong (16), Carlo Salakory (17), Mart de Jong (16) en sjongeres Jantine van der West (16). De band fan it Drachtster Lyseum die in cover fan Queen. Der wienen twa tredde prizen, foar it duo Syta & Marije en solist Jente Semplonius.

Winner foar de bêste songtekst wie Ilja Dijk (17) (Liudger Raai Drachten) mei ‘Dizze Wrâld’, in tekst op it nûmer ‘Beautiful’ fan Christina Aguilera. Marije Brouwer (17) gong nei hûs mei de Sjong YouTube-priis. Har klip ‘Fyn dyn eigen wei’ fan Sjong 2013 waard mear as 4.500 kear besjoen op YouTube.

Boarne: Omrop Fryslân

Súdwest-Fryslân en Littenseradiel geven extra aandacht aan meertalig opvoeden op consultatiebureaus

Foto: GGD Zeeland

Met de overhandiging van het Taalgroeiboekje aan wethouder Mirjam Bakker op 13 april, starten de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel een project gericht op meertalig opvoeden. Ouders die hun kinderen Friestalig of meertalig opvoeden, geven aan het belangrijk te vinden dat hun kind ook daadwerkelijk Fries gaat spreken. Ze kunnen vanaf nu voor advies en tips terecht bij de consultatiebureaus in beide gemeenten.

Het aantal ouders dat hun kinderen Friestalig of tweetalig opvoedt neemt sinds een aantal jaren weer toe. Uit onderzoek blijkt echter dat niet alle kinderen in deze gezinnen het Fries overnemen van heit en/of mem; soms spreken ze tegen de wens en verwachting van de ouders in vooral Nederlands, ook thuis. De ouders willen graag advies over hoe ze tweetaligheid kunnen stimuleren. De gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel hebben GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg gevraagd om hier op de consultatiebureaus aandacht aan te besteden. Met hulp van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de Afûk is daarom het project gestart. Doel is zoveel mogelijk kinderen te laten profiteren van de voordelen van een meertalige opvoeding. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân. Lês mear…

Dag van de Grunneger toal groot succes

Foto: Pjotr Wiese

De zesde Dag van de Grunneger toal werd gisteren druk bezocht. Circa 1.500 bezoekers brachten een bezoekje aan de taaldag en lieten zo massaal hun ‘laifde veur de Grunneger toal’ zien. In het gebouw van de Groninger Archieven en voor het eerst ook in gebouw 10 aan het Cascadeplein was een keur aan Groningstalige activiteiten geprogrammeerd.

Gronings in beweging Oud-RTV Noord presentatrice Janneke Vos presenteerde de Dag. Na de druk bezochte opening van bekend acteur en regisseur Marcel Hensema en de presentatie van de gedichtenbundel Dast doe dat ik waren er gedurende de Dag op het hoofdpodium bijzondere muziekoptredens. Klooster & Baumgarten, Swinder, Krödde, Irene Wilkens & Sikkom Kult en High Temperature bewezen dat het Gronings muzikaal in beweging is. Lês mear…

Mishottjen is t Schierste Grunneger Woord 2015

Foto: RTV Noord

Mishottjen is t Schierste Grunneger Woord 2015. Massoal kozen joe veur t typisch Grunneger woord veur mislukken. Komsoares van de Keuning Max van den Berg muik dat bekìnd bie TV Noord.

‘Mishottjen’ zo as in ‘Dat mishottjet hom hoast noeit’ kreeg 35 procent (1400) van de stemmen. Nummer twij ‘rekkertje’ (elastiekje) volgt op roeme oafstand met 24 procent (1000 stemmen).

De nummers drije, vaare en vieve wadden raive (gereedschap) (22 %), miesgaster (minkukel) (13%) en japperd (deugniet) (6%). In totoal kwammen der sikkom vaardoezend stemmen binnen bie Noord. Honderden minsen stuurden heur aigen faveriete woord in. Doar bleven de vief schiersten van over.

Veureg joar won vergrèld en snoettjeknovveln in 2013. De verkaizen wer hollen in t koader van de Grunneger Week van RTV Noord as ofsloeten van Meertmoand Dialektmoand.

Bron: RTV Noord

Janneke de Boer wint Fryske ferhalewedstriid mei ‘Rjochtdei’

Foto: Omrop Fryslân

Janneke de Boer is mei it ferhaal ‘Rjochtdei’ de winner wurden fan de Fryske ferhalewedstriid. Sjueryfoarsitter Abe de Vries makke de winner tongersdei bekend yn de útstjoering fan it TV-programma Bynt. It ferhaal fan De Boer, oer in âlde frou dy’t troch herinnerings oan de oarlochstiid harsels tekoart dwaan wol, sil ferfilme wurde en is yn de earste wike fan juny te sjen yn Bynt. Der wiene mei-inoar 54 ynstjoerings.

De trije bêste ferhalen wurde publisearre yn it Friesch Dagblad.

De wedstryd waard organisearre troch it Skriuwersboun, yn de mande mei it Friesch Dagblad en Omrop Fryslân.

Boarne: Omrop Fryslân

Fryslân jout 42 euro de ynwenner út foar kultuer

Foto: Provinsje Fryslân

De provinsje Fryslân jout foar elke ynwenner 42 euro it jier út oan kultuer. Dat is it heechste bedrach fan hiel Nederlân. Advysburo Berenschot hat dat besifere. De provinsje hat de ôfrûne fjouwer jier mear jild útjûn oan kultuer as yn de jierren derfoar. Der stiet mei-inoar mear as 27 miljoen euro foar op de begrutting.

It jild wurdt ûnder oare útjûn oan it yn stân hâlden en promoatsjen fan de Fryske taal, mar ek oan keunst en media.

Boarne: Omrop Fryslân

Poëtise Malta’s op Luwter frijdegsmet

Fan frijdeg 3 april, Goeie Frijdeg ôf binne se te koop op de Luwter weekmet: de nije Malta-eerappels. De eerappels, ferpakt in spesjaal ontwurpen jútte sakkys, worre de offens om 10.00 uur anboaden an deputeerde Jannewietske de Vries en de burgemeesters Ferd Crone (Luwt) en Gerrit Krol (‘t Bildt).

In ‘t kader fan Luwt-Frysland Kulturele Hoofdstad 2018 startte de stichting De Bildtse Aardappelweken in samenwerking met literêr tydskrift De Moanne ‘t projekt ‘Poetic Potatoes’. Fier jaar lang worre in septimber worre Frise gedichten in met Bildtse poateerappels fulde sakken richting Malta ferskeept.

Der út groeide Malta’s, infoerd deur eerappelkoöperasy Agrico, worre met ‘n ‘oogst’ Maltees gedicht ferkocht. Op saterdeg 4 april begint de ferkoop in de súppermetten die’t samenwerke met eerappelgroathandel Greydanus. De jútte sakkys binne d’r in ‘n beperkte oplage. Lês mear…

Winners Ferhalewedstryd 2015 bekend

Baukje Zijlstra, Janneke de Boer en Harmen Houtman binne de trije priiswinners fan de jierlikse Ferhalewedstryd, útskreaun troch It Skriuwersboun, it Friesch Dagblad en Omrop Fryslân. Ien fan de trije ferhalen makket boppedat noch kâns op in ferfilming.

De sjuery besteande út Abe de Vries (dichter en redakteur by it Friesch Dagblad), Bart Kingma (sjoernalist en regisseur by Omrop Fryslân) en Paul van Dijk (ûnderwizer en jeugdboekeskriuwer), ha de trije ferhalen selektearre. Yn totaal binne 54 teksten ynstjoerd, fan masikmaal 725 wurden. De ferhalen komme út alle leeftydskategoryen wei en waarden net allinnich yn it Frysk skreaun, mar ek bygelyks yn it Stellingwerfs en it Bildsk, sa lit de sjuery witte. Lês mear…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Scroll to top